Język migowy w urzędzie

Język migowy w urzędzie

(Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się)

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:
1) załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.
Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2) kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:
- korzystanie z poczty elektronicznej: ug@redziny.pl
- korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej na stronie BIP Urzędu Gminy Rędziny www.bip.redziny.pl
- przesłanie faksem: 34 3279 014
3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika.
Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:
- polskiego języka migowego (PJM),
- systemu językowo – migowego (SJM),
- sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

W Urzędzie Gminy Rędziny jest zatrudniona osoba posiadająca podstawowe przygotowanie w zakresie PJM (kurs elementarny): Pani Gabriela Jastrzębska – Inspektor ds. kancelaryjnych.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.


 
Wniosek o zapewnienie tlumacza jezyka migowego.doc

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2013-01-17 10:42:48 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:44:48.
Data wprowadzenia: 2013-01-17 10:42:48
Data modyfikacji: 2013-01-17 10:44:48
Opublikowane przez: Kamil Ślęzak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Wolności 87
42-242 Rędziny
Wójt Gminy
mgr inż. Paweł Militowski
Kontakt:
Tel: (+48 34) 32-79-014
Fax: (+48 34) 32-79-014
e-mail: