Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RĘDZINY


Wymogi nowoczesnych systemów zarządzania stawiają przed wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego potrzebę opracowania strategicznego planu rozwoju , czyli sformułowania wizji rozwoju , celów na drodze do jej osiągnięcia oraz środków służących realizacji założonych celów.


Posiadanie strategicznego planu rozwoju stanowi warunek konieczny przy ubieganiu się o środki pomocowe i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Plan ten jest też niezbędnym narzędziem wykorzystywanym i pomocowym w bieżących pracach władz samorządowych a w szczególności przy:


·    Opracowywaniu ofert inwestycyjnych w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych /krajowych i zagranicznych/,


·    Ustalaniu programów rozwoju społeczno-gospodarczego,


·    Promocji gminy.


Planowanie strategiczne to systematyczna metoda radzenia sobie ze zmianami , budowania konsensusu obejmującego całą społeczność oraz tworzenia wspólnej wizji lepszej przyszłości gospodarczej. Jest to proces twórczy , którego celem jest zidentyfikowanie najważniejszych zjawisk oraz uzgodnienie wiarygodnych celów , zadań i strategii , których realizacja będzie dotyczyć tych zagadnień. Planowanie strategiczne to proces uspołeczniony czyli mieszkańcy danej społeczności dają władzy przyzwolenie do działania. Lokalni liderzy zarówno ci z sektora publicznego jak i prywatnego muszą osiągnąć konsensus co do wizji przyszłości gospodarczej gminy , a następnie podjąć współpracę w celu realizacji tego ,co jest niezbędne i pożyteczne dla stworzenia tej przyszłości. Plan strategiczny musi stanowić własność całej społeczności.


Uspołecznienie procesu tworzenia Strategii przede wszystkim pozwala na uporządkowane sformalizowanie wielu pomysłów i propozycji funkcjonujących w różnych środowiskach społecznych , gospodarczych, politycznych i zawodowych. Z tej racji już sam etap tworzenia strategii jest początkiem procesu integracji społeczności lokalnej .


Aktywne planowanie strategii bazuje na wiedzy wybranych ekspertów i w praktyce pozwala przejąć od początkowo nieuporządkowanej wielości sformułowań o charakterze życzeniowym do podgrupowych i w miarę realistycznie sformułowanych celów i zadań służących ich realizacji. Consensus taki pozwala władzom gminy realizować zapisy Strategii Gminy w miarę bezkonfliktowo i przy dużej akceptacji społeczności lokalnej. Etapy budowy Strategii rozwoju Gminy :


1. Raport o stanie gminy


2. Analiza SWOT


3. Deklaracja misji i wizja rozwoju


4. Strategiczne cele rozwoju


5. Zasady zarządzania Strategią


Punktem wyjścia do sformułowania strategii rozwoju jest opracowanie raportu o stanie gminy. Zawiera on dane , charakteryzujące zmiany i tendencje w głównych obszarach życia społeczno-gospodarczego , dotyczące przede wszystkim : sytuacji demograficznej , struktury gospodarczej , rynku pracy, infrastruktury technicznej. Następnym etapem prac jest przeprowadzenie analizy SWOT. Wynikiem tych prac jest wskazanie mocnych i słabych stron gminy na dzień dzisiejszy oraz szans i zagrożeń na przyszłość. Identyfikacja mocnych i słabych stron gminy jest efektem badania jej potencjału społeczno-ekonomicznego oraz jej zdolności do przetrwania i rozwoju. Analiza tych relacji jest bardzo przydatna przy konstruowaniu celów strategicznych i konkretnych zadań realizacyjnych.

Obszary strategiczne to zhierarchizowane , najważniejsze dla rozwoju gminy obszary problemowe, wyznaczające kierunki koncentracji działań władz samorządowych i społeczności lokalnej rokujące największe szansę na jej szybki rozwój i to zgodnie z nakreśloną wizją. W ramach wybranych obszarów strategicznych określa się cele strategiczne oraz środki służące do ich realizacji, definiowane jako konkretne zadania realizacyjne.  
strategia_rozwoju_gminy_redziny.pdf

Opublikowane przez: Marcin Gruszka | Data wprowadzenia: 2003-07-31 07:48:59 | Data modyfikacji: 2006-05-29 13:59:33.
Data wprowadzenia: 2003-07-31 07:48:59
Data modyfikacji: 2006-05-29 13:59:33
Opublikowane przez: Marcin Gruszka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Wolności 87
42-242 Rędziny
Wójt Gminy
mgr inż. Paweł Militowski
Kontakt:
Tel: (+48 34) 32-79-014
Fax: (+48 34) 32-79-014
e-mail: