Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Utworzony: 2022-06-29 | Zmodyfikowany: 2022-06-29 08:28

2. 2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Utworzony: 2022-06-29 | Zmodyfikowany: 2022-06-29 08:26

3. 2022

zarządzenie nr 0050.73.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia zasad składania przez ochotnicze straże pożarne wniosków o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rędziny

Utworzony: 2022-06-28 | Zmodyfikowany: 2022-06-28 13:19

4. 2022

zarządzenie nr 0050.51.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 31 marca 2022 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Rędziny

Utworzony: 2022-06-28 | Zmodyfikowany: 2022-06-28 13:17

5. 2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Rędziny

Utworzony: 2022-06-10 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 16:08

6. 2022

Ogłoszenie o zamówieniu

„Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Wiatrakowej w miejscowości Kościelec”

Utworzony: 2022-06-08 | Zmodyfikowany: 2022-06-23 16:44

7. 2022

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o...

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Rędziny Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) Wójt gminy co roku w terminie do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwa...

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 17:53

8. 2022

PSZOK - Informacja

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 16:12

9. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Referat organizacyjny, funduszy zewnętrznych i inwestycji Sekretarz Gminy – Agnieszka Olszewska e-mail: sekretarz@redziny.pl tel. wew. 115 pok. nr 15 Stanowiska : Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz e-mail: kadry@redziny.pl tel. wew. 112 pok. nr 12 Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska e-mail: ug@redziny.pl tel. wew. 113 pok. nr 13 Stanowisko ds. drogownictwa – Małgorzata Kościelniak e-mail: drogi@redziny.pl tel. wew. 117 p...

Utworzony: 2016-10-24 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 16:09

10. 2022

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 28 czerwca 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w sali Centrum Usług Społecznościowych. Porządek posiedzenia : Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2022 rok. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finan...

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 16:03

11. 2022

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 28 czerwca 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 17.00 w Centrum Usług Społecznościowych posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny. Porządek posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rędziny za 2021 rok. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia...

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 16:01

12. 2022

L Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 roku (tj. środa) o godz.14:00 odbędzie się L Sesja Rady Gminy Rędziny w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach ul. Wolności 126. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XLVI, XLVII, XLVIII i XLIX sesji zostały zgłoszone uwag...

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 15:59

13. 2022

zarządzenie nr 0050.76.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14.06.2022 r. w sprawie: zwołania w sołectwie Marianka Rędzińska zebrania wiejskiego mającego na celu wybór Sołtysa, przewodniczącego Rady Sołeckiej oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 08:01

14. 2022

zarządzenie nr 0050.75.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 8.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 08:00

15. 2022

zarządzenie nr 0050.74.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 7.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 07:57

16. 2022

zarządzenie nr 0050.72.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 06.06.2022 w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosku o udzielenie pożyczki dla : Gminnego Klubu Sportowego UNIA, NIP 9491723800 na realizację zadania statutowego na terenie Gminy Rędziny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 07:55

17. 2022

zarządzenie nr 0050.71.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 31.05.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 07:53

18. 2022

Ogłoszenie

Dostawy - „Zakup i dostawa miału węglowego dla ZGMiK w Rędzinach w sezonie 2022/2023”

Utworzony: 2022-06-03 | Zmodyfikowany: 2022-06-20 10:59

19. Przewodniczący Rady

Za 2021

Utworzony: 2022-06-14 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 08:37

20. 2022

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 21 czerwca 2022r. (wtorek) o godz.15.00 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny. Porządek posiedzenia: --------------------------- Omówienie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2021 r. Omówienie sprawozdania z działaln...

Utworzony: 2022-06-14 | Zmodyfikowany: 2022-06-14 13:42