Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. sesja XXXIII

Uchwała nr 199/XXXIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2021 rok

Utworzony: 2021-04-15 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 12:53

2. sesja XXXIII

Uchwała nr 198/XXXIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2021 rok

Utworzony: 2021-04-15 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 12:52

3. sesja XXXIII

Uchwała nr 197/XXXIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach

Utworzony: 2021-04-15 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 12:43

4. sesja XXXIII

Uchwała nr 196/XXXIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata 2021-2027

Utworzony: 2021-04-15 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 12:41

5. sesja XXXIII

Uchwała nr 195/XXXIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie

Utworzony: 2021-04-15 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 12:02

6. sesja XXXIII

Uchwała nr 194/XXXIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2021r.

Utworzony: 2021-04-15 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 12:01

7. sesja XXXIII

Uchwała nr 193/XXXIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2021 w sprawie nadania nazwy ulicy

Utworzony: 2021-04-15 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 12:00

8. sesja XXXIII

Uchwała nr 192/XXXIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2021-2032.

Utworzony: 2021-04-15 | Zmodyfikowany: 2021-04-15 11:59

9. 2021

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 20 kwietnia 2021 r. (tj. wtorek) o godz. 16,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Ro...

Utworzony: 2021-04-14 | Zmodyfikowany: 2021-04-14 14:08

10. 2021

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Utworzony: 2021-04-13 | Zmodyfikowany: 2021-04-13 09:42

11. 2021

zarządzenie nr 0050.46.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Rędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Utworzony: 2021-04-13 | Zmodyfikowany: 2021-04-13 09:41

12. 2021

Zarządzenie Nr 0050.45.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 6 kwietnia 2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Rędziny

Utworzony: 2021-04-10 | Zmodyfikowany: 2021-04-10 10:21

13. 2021

Zarządzenie Nr 0050.42.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2021-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-04-09 10:55

14. 2021

ZAWIADOMIENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOS.420.8.2021.JŻ.1 z 6 kwietnia 2021

Utworzony: 2021-04-08 | Zmodyfikowany: 2021-04-08 12:09

15. 2021

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę na dzień 13 kwietnia 2021 roku (tj. wtorek) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na po...

Utworzony: 2021-04-06 | Zmodyfikowany: 2021-04-07 09:11

16. Informacja

Informacja

Utworzony: 2021-04-06 | Zmodyfikowany: 2021-04-06 10:40

17. 2021

Zarządzenie Nr 0050.41.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2020 rok.

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 09:36

18. 2021

ANALIZA

STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RĘDZINY ROK 2020

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 09:03

19. 2021

Zarządzenie Nr 0050.43.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Utworzony: 2021-04-01 | Zmodyfikowany: 2021-04-01 12:02

20. 2021

Zarządzenie Nr 0050.43.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Utworzony: 2021-04-01 | Zmodyfikowany: 2021-04-01 12:00