Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Informacje

Obwieszczenie

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Utworzony: 2019-08-21 | Zmodyfikowany: 2019-08-21 14:55

2. Informacje

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych ...

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Utworzony: 2019-08-21 | Zmodyfikowany: 2019-08-21 14:53

3. Informacje

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Utworzony: 2019-08-21 | Zmodyfikowany: 2019-08-21 14:47

4. 2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rędziny”.

Utworzony: 2019-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-21 10:05

5. 2019

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 28 sierpnia 2019 r. (tj. środa) na godz. 14,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach. Porządek posiedzenia: --------------------------- 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. 2. Sprawy różne.

Utworzony: 2019-08-21 | Zmodyfikowany: 2019-08-21 10:02

6. 2019

Ogłoszenie

I. II. III. IV. VI. Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Gmina Rędziny151398161ul. Wolności 87Rędziny42-242PolskaOsoba do kontaktów: Jacek Jaśkiewicz Tel.: +48 343279014E-mail: inwestycje@redziny.pl Faks: +48 343279014Kod NUTS: PL224 Adresy internetowe: Główny adres: www.redziny.pl I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzys...

Utworzony: 2019-06-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 12:33

7. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 13:56

8. 2019

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 27 sierpnia 2019 r. (tj. wtorek) na godz.15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny. Porządek posiedzenia : 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały nr 60/XI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z zatwierdzeniem spra...

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 13:52

9. 2019

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 20:12

10. 2019

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 20:11

11. 2019

WYŁOŻENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I...

Zgodnie z Ogłoszeniem Starosty Częstochowskiego przypominamy, iż w dniach 19, 20 i 21 sierpnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 w świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach właściciele nieruchomości położonych w Rudnikach mogą się zapoznać z projektem opisowo-kartograficznym opracowanym w procesie modernizacji gruntów i budynków. Poniżej cały tekst ogłoszenia Starosty Częstochowskiego.

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 18:52

12. 2019

zarządzenie nr 0050.103.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 08:06

13. 2019

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2019 r.

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 11:30

14. 2019

Szanowni Państwo !!!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny Nr 0050.55.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy 16 sierpnia 2019 (piątek ) Urząd Gminy jest nieczynny. Dzień ten był odpracowany 13 lipca 2019 r ( sobota) w godz. 7.30- 14.30.

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 08:22

15. 2019

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.)z w o ł u j ę na dzień 26 sierpnia 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 16,00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu. Porządek posiedzenia : Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...

Utworzony: 2019-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-08-10 16:39

16. 2019

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506) z w o ł u j ę na dzień 21 sierpnia 2019 r. (tj. środa) na godz. 8.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Porządek posiedzenia: --------------------------- 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy...

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 14:10

17. 2019

ZEBRANIA SOŁECKIE POŚWIĘCONE FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU NA ROK 2019

INFORMUJEMY, ŻE W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W GMINIE RĘDZINY ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA SOŁECKIE POŚWIĘCONE FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU NA ROK 2019: - 29 SIERPNIA 2019 ROKU (czwartek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA KONIN, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KONINIE, UL. KIELECKA, - 03 WRZEŚNIA 2019 ROKU (wtorek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY - OKUPNIKI, W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU, UL. DZIAŁKOWICZÓW, - 05 WRZEŚNIA 2019 ROKU (czwartek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RUDNIKI, W ZESPOLE SZ...

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 13:19

18. 2019

Ogłoszenie o naborze dla partnera

Gmina Rędziny ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 13:16

19. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 13:09

20. 2019

zarządzenie nr 0050.101.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 01 sierpnia 2019 roku W sprawie: wyznaczenia koordynatora gminnego oraz aktualizacji dokumentacji „Planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 09:37