Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Interpelacja z dnia 13.12.2018

Podmiot wnoszący: P. Anna Sadziak

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2018-12-17 14:14

2. 2018

Interpelacja z dnia 13.12.2018

Podmiot wnoszący: P. Diana Jarczok P. Marcin Kowalczyk

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2018-12-17 14:12

3. 2018

Zarządzenie nr 0050.135.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10.12.2018 r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia następujących postępowań przetargowych: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Srebrnej 19 w Mariance Rędzińskiej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Srebrnej 23 w Mariance Rędzińskiej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamk...

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 15:26

4. 2018

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2016.446 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 18 grudnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 13.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Porządek posiedzenia: ————————— 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz P...

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 13:13

5. 2018

Zarządzenie nr 0050.134.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 15:22

6. 2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach: Sukcesywna dostawa oleju napędowego

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 13:35

7. sesja II

Uchwała Nr 15/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 10/II/2018 z dnia 30.11.2018 roku w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz ustalenia diet radnym gminy Rędziny

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 12:52

8. 2018

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11.12.2018

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 11:32

9. 2018

Informacja

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 18 grudnia 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się III sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z I i II sesji zostały zgłoszone uwagi. 4. Informacja Wójta o pracy w okresie m...

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 13:42

10. 2018

Informacja

Prawidłowe czyszczenie i dezynfekowanie pojazdów do przewozu zwierząt

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 09:51

11. 2018

Zarządzenie nr 0050.133.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 15:25

12. 2018

Zarządzenie nr 0050.132.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 4.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 14:38

13. 2018

Zarządzenie nr 0050.131.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 14:37

14. sesja II

Uchwała Nr 14/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 14:30

15. sesja II

Uchwała Nr 13/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 14:28

16. sesja II

Uchwała Nr 12/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 14:27

17. sesja II

Uchwała Nr 11/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 3O listopada 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018rok

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 14:25

18. sesja II

Uchwała Nr 10/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz ustalenia diet radnym gminy Rędziny

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 14:23

19. sesja II

Uchwała Nr 9/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Rędziny

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 14:21

20. sesja II

Uchwała Nr 8/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 14:20