Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019

Informacja - Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 13:30

2. 2019

XIX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 17 grudnia 2019 roku (tj. wtorek) o godz. 14,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego. 4. Składanie interpelacji i zapytań radnych. 5. Podjęc...

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 13:27

3. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 12:05

4. 2019

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 17 grudnia 2019 r. (tj. wtorek ) o godz.13.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędy Gminy Rędziny. Porządek posiedzenia : 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję. 2. Sprawy różne.

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 11:47

5. sesja XVIII

Uchwała nr 113/XVIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 października 2019 r. na działalność Wójta Gminy Rędziny (1510.17.2019)

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 11:43

6. 2019

XVIII Sesja Rady Gminy Rędziny

link do transmisji

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 11:43

7. sesja XVIII

Uchwała nr 112/XVIII/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 77/XIII/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 11:42

8. sesja XVIII

Uchwała nr 111/XVIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 11:41

9. sesja XVIII

Uchwała nr 110/XVIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 11:39

10. sesja XVIII

Uchwała nr 109/XVIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2020

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 11:38

11. sesja XVIII

Uchwała nr 108/XVIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 11:36

12. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-12-10 | Zmodyfikowany: 2019-12-10 10:45

13. 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 626245-N-2019 z dnia 2019-11-22 r. Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach: Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-12-09 14:05

14. 2019

Ogłoszenia o naborze dla partnera

Gmina Rędziny ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Oś priorytetowa 11.

Utworzony: 2019-12-09 | Zmodyfikowany: 2019-12-09 12:12

15. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 11:15

16. sesja XVII

Uchwała nr 106/XVII/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 26 listopada 2019 w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie Radnej Rady Gminy Rędziny

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 13:17

17. sesja XVII

Uchwała nr 107/XVII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (1510.9.2019)

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 13:17

18. sesja XVII

Uchwała nr 105/XVII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (1510.11.2019)

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 13:16

19. sesja XVII

Uchwała nr 104/XVII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 13:09

20. sesja XVII

Uchwała nr 102/XVII/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 w Rudnikach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 13:00