Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2022

zarządzenie nr 0050.4.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID -19 na 2022 rok

Utworzony: 2022-01-19 | Zmodyfikowany: 2022-01-19 15:27

2. Informacja

Informacja

Utworzony: 2022-01-19 | Zmodyfikowany: 2022-01-19 15:24

3. 2022

XLIV Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 25 stycznia 2022 roku (tj. wtorek) odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.15:00. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumi...

Utworzony: 2022-01-19 | Zmodyfikowany: 2022-01-19 15:22

4. 2022

zarządzenie nr 0050.10.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14.01.2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2022 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”.

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 14:53

5. 2022

zarządzenie nr 0050.9.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2022 roku w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 14:52

6. 2022

zarządzenie nr 0050.7.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14.01.2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2022 roku w zakresie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 14:51

7. 2022

zarządzenie nr 0050.8.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14.01.2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2022 roku w zakresie: „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 14:51

8. 2022

zarządzenie nr 0050.10.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14.01.2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2022 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”.

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 14:50

9. 2022

zarządzenie nr 0050.9.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2022 roku w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 14:49

10. 2022

zarządzenie nr 0050.8.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14.01.2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2022 roku w zakresie: „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 14:48

11. 2022

zarządzenie nr 0050.7.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14.01.2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2022 roku w zakresie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 14:47

12. 2022

zarządzenie nr 0050.3.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie procedury wprowadzania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rędziny

Utworzony: 2022-01-17 | Zmodyfikowany: 2022-01-17 14:45

13. 2022

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych na potrzeby przygotowania Diagnoz...

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty działające na terenie Gminy Rędziny do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na potrzeby przygotowania Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku. Strategia Rozwoju Gminy powinna być przede wszystkim odpowiedzią na problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy gminy. Wyznaczenie c...

Utworzony: 2022-01-14 | Zmodyfikowany: 2022-01-14 09:57

14. Informacja

Informacja

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 13:26

15. 2022

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 18 stycznia 2022r. (tj. wtorek) o godz. 16.30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na ...

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 12:46

16. 2022

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372 z pózn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 18 stycznia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 19.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gm...

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 12:45

17. 2022

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2021.1372 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 18 stycznia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na ...

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 12:39

18. 2021

zarządzenie nr 0050.132.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2021-2032

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 12:33

19. 2022

zarządzenie nr 0050.2.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 3 stycznia 2022 roku sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Rędziny uprawnień do dokonywania zmian w budżecie oraz zaciągania zobowiązań

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 12:32

20. 2022

zarządzenie nr 0050.1.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Rędzinach na 2022 rok

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 12:31