Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 15:03

2. Formularze i wnioski

Referat finansowy

Utworzony: 2017-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 10:28

3. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 13:19

4. 2019

Ogłoszenie

Urząd Gminy: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane zal 11.zip - pobierz

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 12:15

5. 2019

zarządzenie nr 0050.28.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019r.

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 10:26

6. 2019

V sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 21 lutego 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 13,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się V sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z IV sesji zostały zgłoszone uwagi. 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międz...

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-02-12 14:41

7. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-02-12 11:28

8. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 13:40

9. 2019

posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2018.994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Porządek posiedzenia: --------------------------- 1. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok, w tym : zadania asystenta rodziny i sposób rozlicz...

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 13:40

10. 2019

zarządzenie nr 0050.26.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rędziny w 2019 r.

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 14:15

11. 2019

zarządzenie nr 0050.26.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rędziny w 2019 r.

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 14:14

12. 2019

zarządzenie nr 0050.24.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 11:58

13. 2019

Ogłoszenie

WÓJTA GMINY RĘDZINY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 11:56

14. 2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 11:54

15. 2019

posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 14 lutego 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 15,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach. Porządek posiedzenia: --------------------------- 1. Zaopiniowanie wniosków Wójta Gminy. 2. Zapoznanie się z pismem do WSA. 3. Sprawy różne.

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 10:50

16. 2019

posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 14 lutego 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 14,00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny. Porządek posiedzenia : 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za in...

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 08:51

17. 2019

posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę na dzień 13 lutego 2019 r. (tj. środa) na godz. 17,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach. Porządek posiedzenia : 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ...

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 08:51

18. 2019

zarządzenie nr 0050.10.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna”

Utworzony: 2019-02-07 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 14:57

19. 2019

zarządzenie nr 0050.22.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 04.02.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny - Osiedle, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania.

Utworzony: 2019-02-07 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 14:21

20. 2019

zarządzenie nr 0050.22.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 04.02.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny - Osiedle, mającego na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz wyznaczenie przewodniczącego zebrania.

Utworzony: 2019-02-07 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 14:19