Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2023

PSZOK INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Karolina będzie nieczynny.

Utworzony: 2023-06-01 | Zmodyfikowany: 2023-06-01 14:22

2. 2023

OGŁOSZENIE

ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA KONIN

Utworzony: 2023-05-31 | Zmodyfikowany: 2023-05-31 14:58

3. 2023

zarządzenie nr 0050.85.2023

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2023-05-30 | Zmodyfikowany: 2023-05-30 17:52

4. 2023

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury,...

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn. zm.) zwołuję na dzień 06 czerwca 2023 roku (tj. wtorek) o godz. 15,30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rad...

Utworzony: 2023-05-30 | Zmodyfikowany: 2023-05-30 17:21

5. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Rudnikach

Utworzony: 2022-06-14 | Zmodyfikowany: 2023-05-30 07:54

6. 2023

Ogłoszenie

Zamówienie na: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-479c05a2-e69b-11ed-9355-06954b8c6cb9 Identyfikator postępowania ocds-148610-479c05a2-e69b-11ed-9355-06954b8c6cb9 Numer referencyjny postępowania ZP.271.05.2023 Status Wszczęte Procedura Krajowa Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt...

Utworzony: 2023-04-30 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 10:52

7. Informacja

Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - MONITORING WIZYJNY URZĘDU GMINY RĘDZINY Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana...

Utworzony: 2020-01-02 | Zmodyfikowany: 2023-05-24 15:26

8. Sprawozdania

Za 2022

Utworzony: 2023-05-24 | Zmodyfikowany: 2023-05-24 14:03

9. 2023

Ogłoszenie

Zamówienie na: Poprawa infrastruktury dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c820ea62-e3fb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Identyfikator postępowania ocds-148610-c820ea62-e3fb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Numer referencyjny postępowania ZP.271.04.2023 Status Wszczęte Procedura Krajowa Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: ar...

Utworzony: 2023-04-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-24 12:25

10. 2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż działek gruntowych

Utworzony: 2023-05-24 | Zmodyfikowany: 2023-05-24 10:29

11. 2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż działek gruntowych

Utworzony: 2023-05-24 | Zmodyfikowany: 2023-05-24 10:28

12. 2023

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 30 maja2023 roku r. (tj. wtorek ) o godz. 16,00 posiedzenie KomisjiInfrastruktury, RolnictwaiOchrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności. Porządek posiedzenia : Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...

Utworzony: 2023-05-23 | Zmodyfikowany: 2023-05-23 17:50

13. 2023

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarząd...

Utworzony: 2023-05-23 | Zmodyfikowany: 2023-05-23 16:44

14. 2023

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz.14,00 w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87, sala sesyjna. posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny. Porządek posiedzenia: --------------------------- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług ,pomocy rzeczowej...

Utworzony: 2023-05-23 | Zmodyfikowany: 2023-05-23 15:33

15. 2023

zarządzenie nr 0050.84.2023

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2022.

Utworzony: 2023-05-23 | Zmodyfikowany: 2023-05-23 15:31

16. 2023

Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344) ogłasza się wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Utworzony: 2023-05-22 | Zmodyfikowany: 2023-05-22 13:56

17. 2023

Petycja

Podmiot wnoszący: Zbigniew Wołczyński Janina Wołczyńska Grażyna Kalota

Utworzony: 2023-05-22 | Zmodyfikowany: 2023-05-22 11:37

18. 2023

Ogłoszenie

Zamówienie na: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gminy Rędziny - wg formuły: zaprojektuj i wybuduj. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59e45423-e01e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Identyfikator postępowania ocds-148610-59e45423-e01e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Numer referencyjny postępowania ZP.271.03.2023 Status Wszczęte Procedura Krajow...

Utworzony: 2023-04-24 | Zmodyfikowany: 2023-05-19 12:35

19. 2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Utworzony: 2023-05-18 | Zmodyfikowany: 2023-05-18 10:43

20. 2023

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Utworzony: 2023-05-18 | Zmodyfikowany: 2023-05-18 10:41