artykuł nr 6

OGŁOSZENIE

W DNIU 9 MAJA 2022 ROKU (PONIEDZIAŁEK), O GODZ. 10:00, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĘDZINACH, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY WYRAZÓW. TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ZMIANA UCHWAŁY DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022.

Załączniki:
Ogłoszenie 416 KB
artykuł nr 7

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 26 kwietnia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 15.40 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
  2. Sprawy różne.
artykuł nr 8

XLVIII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 26 KWIETNIA 2022 roku (tj. wtorek) o godz.16:00, w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rędziny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.
8. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach.
9. Zaopiniowanie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
10. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
11. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
12. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 9

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.)  z w o ł u j ę   na dzień 26 kwietnia 2022r. (wtorek) o godz.14.30 w Centrum Usług Społecznościowych
w Rędzinach  posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

 

  Porządek posiedzenia:

  --------------------------- 

  1. Zaopiniowanie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
  2. Sprawy różne.
artykuł nr 10

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RĘDZINY ZA ROK 2021

Załączniki:
Analiza MB