artykuł nr 1

Obwieszczenie

WÓJTA GMINY RĘDZINY
Z DNIA 12.08.2022r.

Załączniki:
Obwieszczenie 73 KB
artykuł nr 2

Informacja o dodatku węglowym

Informujemy, że od 17 sierpnia 2022 r. wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach (ul. Wolności 126).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do CEEB.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy w kwocie 3000zł wypłacany jest w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub wydrukować załącznik z tego artykułu.

Załączniki:
wniosek o dodatek węglowy 577 KB
artykuł nr 3

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku, w dniu 24.08.2022r. (środa) o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Rędziny w sali konferencyjnej (nr 21) odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które zapraszam mieszkańców i pozostałych interesariuszy.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest pod adresem: http://www.bip.redziny.pl/index.php?job=wiad&idg=10&id=299&x=7&y=0&n_id=3160 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku podlega konsultacjom:

1)  z mieszkańcami Gminy Rędziny,

2)  z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności działającymi na terenie Gminy Rędziny,

3)  z sąsiednimi gminami w tym: Częstochowa, Kłomnice, Mstów, Mykanów i ich związkami, 

4)  z Powiatem Częstochowskim,

5)  ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego,

6)  ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny”,

7)  ze Związkiem Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie,

8)  ze Stowarzyszeniem do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego,

9)  z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Wójt Gminy Rędziny

Paweł Militowski

artykuł nr 4

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny, Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 09 sierpnia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty', Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w Sali Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :
1.  Omówienie przez Kierownika ZGMiK zmiany regulaminu na dostawy ciepła.
2.  Przedstawienie przez Kierowmka ZGMiK sprawy związanej ze służebnością przesyłu na nieruchomościach przy ul. Nowej w Rędzinach.
3.  Omówienie przez Kierownika zakładu, sytuacji finansowej ZGMiK w Rędzinach i przyszłego sezonu grzewczego.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o II przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.