artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY Z DNIA 28.01.2022 r.

artykuł nr 2

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny

Na podstawie uchwały nr 255/XLIII/2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowane przez osoby fizyczne,

informuje, że nabór wniosków o udzielenie dotacji rozpocznie się z dniem 26 stycznia 2022 r. i potrwa do dnia 28 lutego 2022 r.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami. Wnioski wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny ul. Wolności 87.

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Gminy w Rędzinach. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy w Rędzinach pok. 16 lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy
w Rędzinach:  www.redziny.pl  w zakładce Formularze i wnioski oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

UWAGA!

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed zakupem i wymianą istniejącego systemu grzewczego.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest:

Złożenie wniosku o przyznanie dotacji;

Zawarcie umowy o udzielenie dotacji;

3.Realizacja inwestycji wymiany systemów grzewczych, które przyczynią się do popraw i ochrony środowiska, na zasadach i w terminie określonym w niniejszym regulaminie.

Przy udzielaniu dofinansowania pod uwagę będą brane koszty poniesione po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której położony jest budynek lub lokal mieszkalny, w którym planuje się instalację ekologicznego systemu grzewczego;

2) posiadają pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości
na wykonanie inwestycji a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy;

3) planują zdemontować tradycyjny węglowy kocioł rusztowy w istniejącym budynku mieszkalnym, który został oddany do użytkowania minimum 5 lat przed datą złożenia wniosku;

4) Nie dopuszcza się sytuacji, kiedy układ grzewczy stanowią dwa równoważne źródła ciepła, włączone w instalację c.o., jak np. kocioł węglowy wraz
z gazowym, kocioł węglowy wraz z olejowym, wymiennik ciepła i kocioł. Dopuszcza się źródła pomocnicze np. dogrzewanie za pomocą kominka lub energii elektrycznej;

5) w okresie 5 lat od dnia otrzymania dotacji nie zmienią źródła ciepła
na emitujące większą ilość zanieczyszczeń do powietrza (pyłu, CO2), pod rygorem zwrotu dotacji;

6) nie posiadają jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań właściciela/właścicieli budynku wobec Gminy Rędziny oraz jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych – wg stanu na dzień złożenia wniosku.

Kwota dofinansowania stanowi:

a) do 50% kosztów, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł dla ogrzewania:

– gazowego przy zastosowaniu kotła gazowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) przystosowanego wyłącznie do spalania gazu ziemnego,

b) do 30% kosztów, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł dla ogrzewania:

– przy zastosowaniu niskoemisyjnego kotła c.o. nowej generacji opalane ekogroszkiem – z mechanicznym lub automatycznym podawaniem paliwa stałego posiadającego stosowny atest (świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”) oraz nie posiadającym rusztu do palenia ręcznego.

Nie przyznaje się dotacji na:

1) dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji);

2) zakup przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne itp.) i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu
lub budynku mieszkalnego;

3) zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła;

4) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych;

5) zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz grzejników.

6) zakup przenośnych urządzeń grzewczych,

7) wykonanie instalacji w nowobudowanych obiektach; (tj. użytkowanych nie dłużej niż 5 lat od dnia prawomocnego zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania lub od dnia uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie),

8) zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach posiadających dwa źródła ogrzewania – w tym jedno ekologiczne,

9) zmianę systemu ogrzewania lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, oraz w budynkach mieszkalnych – posiadających odrębne źródło ogrzewania.

Regulamin dotacji znajduje się w uchwale nr 255/XLIII/2021 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2021 r.

Link do uchwały: http://www.bip.redziny.pl/

artykuł nr 3

Uchwała Nr 4200/VII/6/2022

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rędziny wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
UCHWALA_4200-VII-6-2022_1_akt 82 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 4200/VII/5/2022

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Rędziny

Załączniki:
UCHWALA_4200-VII-5-2022_1_akt 90 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie na wspólne komisje

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 01 lutego  2022 r. (tj. wtorek)  o godz. 16.00 połączone posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny.

Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Tematem posiedzenia będzie omówienie i zaopiniowanie prośby mieszkańców ul. Nowej
w
Rędzinach.

  Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 stycznia 2022 r.