artykuł nr 1

LVI Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2022 roku (tj. środa )
 o godz. 17:00 w Centrum Usług Społecznościowych, LVI Sesję Rady Gminy Rędziny.


  Proponowany porządek obrad:  
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2023-2025.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
 2022-2032.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2023 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Rędziny
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.  Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
13.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
14.  Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 2

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2022 r. (tj. środa) o godz. 15.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach.

 

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2022 rok.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2023 rok.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2023-2032.

5. Sprawy różne.

artykuł nr 3

INFORMACJA

Na podstawie art.4 ust. 6 ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), Urząd Gminy Rędziny informuje że:

Punkt dystrybucji węgla na terenie Gminy Rędziny znajduje się w Rudnikach, ul. Fabryczna 6.

Firma Radosław Sobiech Transport Usługi Handel Trans – Radex będzie sprzedawać węgiel po preferencyjnej cenie uprawnionym do zakupu mieszkańcom Gminy Rędziny.

Podstawowe informacje kontaktowe:

telefon dla zainteresowanych zakupem węgla mieszkańców: 725 897 663
Skład będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

 

Do zakupu węgla po preferencyjnej cenie uprawnia osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zaświadczenie potwierdzające wypłacenie dodatku węglowego, wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach.

artykuł nr 4

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 20 grudnia 2022 r. (tj. wtorek ) o godz. 16.00  posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach.

 

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:
Wykaz 547 KB