artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

Starosty Częstochowskiego

Załączniki:
Obwieszczenie o wszczęciu 14 KB
artykuł nr 2

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień  09 marca 2021 r. (tj. wtorek)  o godz. 15.00  posiedzenie  Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny na lata 2019-2021.
2. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Rędziny za rok 2020, w tym zadania asystenta rodziny i sposób rozliczania zadaniowego systemu pracy asystenta rodziny.
3. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rędziny na lata 2019-2021.
4. Sprawy różne.


Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.
Osoby chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 112, lub mailem: rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.
Zgłoszenia są przyjmowane do 08 marca 2021 r.

artykuł nr 3

Zawiadomienie

O czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych

Załączniki:
Zawiadomienie 153 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie

O czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych

Załączniki:
Zawiadomienie 152 KB
artykuł nr 5

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień  03 marca 2021 r. (tj. środa)  
o godz. 17,30 posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
Porządek posiedzenia :  
1. Ustalenie składu osobowego i przygotowanie planu  kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 1 w Rędzinach -  zgodnie z Uchwałą nr 188/XXXI/2020 Rady Gminy Rędziny z  dnia  22 grudnia 2020 roku.
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.
Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl  w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.Zgłoszenia są przyjmowane do 01 marca 2021 r.