artykuł nr 1

Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2019 r

Załączniki:
Sprawozdanie MB
artykuł nr 2

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego

znak: IFXIII.7820.63.2019

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 3

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

  Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713)  z w o ł u j ę  na dzień  02 czerwca  2020 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im.
Kazimierza Puławskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach poprzez zmianę jej siedziby.
2.  Przedstawienie informacji  z zakresu oświaty.
3.  Omówienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 1.01.2019 – 31.12.2019.
4.  Omówienie sprawozdania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach  
za rok 2019.
5.  Omówienie sprawozdania za  2019 rok z realizacji działań wynikających
z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata  
2016-2020.
6.  Omówienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rędzinach  za rok 2019.
7.  Sprawy różne.

artykuł nr 4

PROJEKT

LISTY OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA ODDANIE LOKALU MIESZKALNEGO W NAJEM SOCJALNY

Załączniki:
projekt 173 KB
artykuł nr 5

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) z w o ł u j ę  na dzień 28 kwietnia  2020 r. (tj. wtorek) o godz.14.30 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20 A.

 

Porządek posiedzenia :

1.  Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie  zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.

2.  Sprawy różne.