artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

nr IFXIII.7820.63.2019
z dnia 13 listopada 2019r.

Załączniki:
Obwieszczenie Wojewody 456 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie Nr 2

Wójta Gminy Rędziny o  wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków Dotyczy zabytku położonego przy ul. Wolności 126 - numer karty GEZ 22

Załączniki:
Zawiadomienie 2 375 KB
artykuł nr 3

XXIII sesja Rady Gminy Rędziny

  Na  podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.), informuję, że w dniu 10 marca 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 14,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXI i XXII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata  2020-2032
8.  Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków  komunikacji elektronicznej.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2020 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu  Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Gminy Rędziny.
12.Przyjęcie sprawozdań:
•  z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny na lata 2019- 2021,
•  z zakresu wspierania rodziny i systemu  Pieczy zastępczej w Gminie Rędziny za 2019 rok, w tym zadania Asystenta Rodziny,
•  z działalności Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019 rok oraz sprawozdania za 2019 rok z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie Gminy Rędziny na lata 2019-2021.
13.Wolne wnioski oraz  korespondencja Rady Gminy.
14.Zamknięcie obrad XXIII sesji  Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 4

Zawiadomienie Nr 1

Wójta Gminy Rędziny o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

Dotyczy zabytku położonego przy ul. Wolności 126 - numer karty GEZ 22

Załączniki:
Zawiadomienie nr 1 264 KB
artykuł nr 5

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

  Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506 z pózn.zm.)  z w o ł u j ę  na dzień  05 marca 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00  posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A

 

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1. Omówienie sprawozdania z  realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

  w Gminie Rędziny  na lata 2019- 2021.

2. Omówienie sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu

  pieczy zastępczej w Gminie Rędziny za 2019 rok, w tym zadania Asystenta Rodziny.

3. Omówienie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019 rok oraz sprawozdania za 2019 rok z 

  realizacji programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy

  w rodzinie Gminy Rędziny na lata 2019-2021.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia

  odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Gminy

  Rędziny.

5. Ocena wyników i osiągnięć w klubach sportowych w Gminie Rędziny za 2019 rok.

6. Sprawy różne.