artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Rędziny

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.) niniejszym informuje się, że Gmina Rędziny podjęła działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Działalność ta zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rędziny nr 168/XXVIII/2020 z dnia 29 września 2020r.   w sprawie podjęcia przez Gminę Rędziny działalności w zakresie telekomunikacji opublikowaną   w biuletynie informacji publicznej gminy Rędziny na stronie http://www.bip.redziny.pl w zakładce Prawo Lokalne/Uchwały/2020/sesjaXXVIII, polega na:

  1. budowie, eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywaniu praw do infrastruktury telekomunikacyjnej;
  2. dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;
  3. świadczeniu z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych na rzecz:
  • przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
  • użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz w aktach prawa unijnego.

Opis przedsięwzięcia:

Gmina Rędziny wraz z partnerami - jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.  zrealizowały projekt pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego (e-region częstochowski)" („Projekt”). Przez infrastrukturę informatyczną rozumie się budowę sieci światłowodowej szerokopasmowej (szkieletowej) oraz sieci dystrybucyjnej. Projekt stanowił kompleksową inwestycję zmierzającą do poprawy infrastruktury informatycznej poprzez umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom oraz przedsiębiorstwom i instytucjom.

Projekt obejmował wykonanie systemu łączności światłowodowej wzdłuż istniejących dróg publicznych na terenie trzech powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i Miasta Częstochowa pomiędzy urzędami gminnymi i starostwami wraz z infrastrukturą teletechniczną oraz centrum zarządzania i dystrybucji siecią.

Po zakończeniu realizacji projektu z uwagi na ilość podmiotów – jednostek samorządu terytorialnego (właścicieli infrastruktury) podmioty te utworzyły Stowarzyszenie  do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego („Stowarzyszenie”). Członkami Stowarzyszenia są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego będące jednocześnie partnerami ww. projektu.

Zadaniem Stowarzyszenia jest zarządzanie infrastrukturą informatyczną wytworzoną w ramach projektu na potrzeby lokalnej administracji publicznej – jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie, w tym utrzymywanie łączności między tymi jednostkami, oraz poprzez usługę hotspot adresowaną do mieszkańców. Stowarzyszenie utrzymuje również trwałość projektu, w tym odpowiada za bieżące usuwanie usterek i awarii występujących na wykonaniem infrastrukturze.

Stowarzyszenie wykonuje powierzone mu zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną oraz zostało wpisane do KRS – pod numerem 0000651264.

Zgodnie z założeniami projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego e-Region częstochowski" oraz zapisami Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.08.2013 r. w sprawie pomocy państwa SA34932(2012/N) partnerzy projektu podjęli decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przekazaniu funkcji Operatora Infrastruktury Stowarzyszeniu. Za zgodą Komisji Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. COMP/C4/MS/zy D(2019) 095237 Stowarzyszenie będzie pełnić funkcję tymczasowego Operatora infrastruktury.

W celu tymczasowego zarządzania infrastrukturą e-Region zadanie Operatora Infrastruktury wykonywane przez Stowarzyszenie wiąże się z udostępnieniem przez partnerów projektu w tym Gminę Rędziny infrastruktury wytworzonej w ramach ww. projektu.

Załączniki:
DR 7230-1.135.2020 MB
artykuł nr 2

XXVIII Sesja Rady Gminy Rędziny

  Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020,poz.713) informuję, że w dniu 29 września 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 15.00 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20A odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
4.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020 – 2032.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 161/XXVII/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kościelec w rejonie lotniska.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudniki w rejonie kamieniołomu.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Rędziny działalności w zakresie telekomunikacji.
12.  Korespondencja Rady Gminy oraz zapytania i wnioski sołtysów.
13.  Zamknięcie obrad XXVIII sesji  Rady Gminy Rędziny.

 

artykuł nr 3

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713)  z w o ł u j ę   na dzień 28 września 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz.15.00  posiedzenie  Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87.

 

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Zaopiniowanie:

- Projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020 – 2032.

- Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok.

- Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 161/XXVII/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 4

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę  na dzień 28 września 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20 A.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie składu osobowego kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Rudnikach -  zgodnie z uchwałą nr  117/XIX/2019 Rady Gminy Rędziny z  dnia 17grudnia 2019 roku.
2. Omówienie składu osobowego i przygotowanie planu kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach -  zgodnie z uchwałą  nr 117/XIX/2019  Rady Gminy Rędziny z  dnia 17 grudnia 2019 roku.
3. Sprawy różne

artykuł nr 5

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713)  z w o ł u j ę   na dzień 28 września 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz.15.00 posiedzenie  Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87.

Porządek posiedzenia:

—————————

1. Zaopiniowanie:

- Projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020 – 2032.

- Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok.

- Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 161/XXVII/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Sprawy różne.