artykuł nr 1

Obwieszczenie

Postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

artykuł nr 2

XXXI Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z póżn.zm.) informuję, że w dniu  22 grudnia 2020 roku (tj. wtorek), odbędzie się  XXXI Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.13,00.W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
 

Proponowany porządek  obrad:  
1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXIX, XXX sesji zostały  zgłoszone uwagi.
4.  Zabranie głosu przez Przedstawiciela Aeroklubu.
5.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
6.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2020-2032.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków  niewygasających  z upływem  roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu  Gminy Rędziny na 2021 rok.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia  stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach  na rok 2021.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Rędziny.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie  Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2021.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
16.  Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 167/XXVIII/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 września  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2021-2026.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
19.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
20.  Zamknięcie obrad XXXI Sesji  Rady Gminy Rędziny.

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny  chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem:rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 21 grudnia 2020 r.    

artykuł nr 3

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień  21 grudnia  2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14,00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego  z  rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Proponowany porządek posiedzenia :  
1.  Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2020-2032.
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem  roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032.
5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu  Gminy Rędziny na 2021 rok.
6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia  stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego  Zakładu  Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2021.  
7.  Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.  Zgłoszenia są przyjmowane do 18 grudnia 2020 r.

artykuł nr 4

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 15 grudnia  2020 r. (tj. wtorek)  o godz. 15,0 wspólne posiedzenie KomisjiFinansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny. Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia :

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032
  2. Sprawy bieżące.

 

  Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112,  lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 14 grudnia 2020 r.

artykuł nr 5

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.)z w o ł u j ę na dzień15 grudnia  2020 r. (tj. wtorek) o godz. 17,15  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z póż. zm.)

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Rędziny.
  2. Zaopiniowanie projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 167/XXVIII/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 września2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny.
  3. Wyrażenie opinii w przedmiocie zwiększenia powierzchni dzierżawy części działki oznaczonej nr 711/2 obręb Rędziny Okupniki położonej w Rędzinach przy ul. Działkowiczów 3, wynikającej z umowy zawartej na czas nieoznaczony, z 6,5 m2 na 12,5 m2 w celu rozbudowy paczkomatu.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rędziny na lata 2021-2026.
  5. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do  14 grudnia 2020 r.