artykuł nr 1

Informacja

Nowe zasady przyznawania dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Załączniki:
Informacja 18.180 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Załączniki:
Obwieszczenie 325.587 KB
artykuł nr 3

KRUS przypomina i informuje

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2018 r.

Załączniki:
KRUS przypomina i informuje 35.274 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego z dnia 02.07.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 417.392 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie

WÓJTA GMINY RĘDZINY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Zał.1.Mapa prognozy OOŚ_Marianka Rędzińska_03.2018.pdf

rysunek_projekt.pdf

Załączniki:
Obwieszczenie 648.659 KB
klauzula 504.403 KB
Marianka Rędzińska_prognoza_MPZP_02_2018 1.159 MB
Projekt Uchwały 232.378 KB
strona tytułowa 549.938 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 26.06.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 485.135 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie nr 0050.77.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 czerwca 2018 roku.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Załączniki:
zwg0050.77.2018 390.272 KB
zal do zwg0050.77.2018 801.883 KB
artykuł nr 8

Nowe Prawo Wodne - Informacja

W dniu 01 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne, która wprowadziła opłatę za usługi wodne, uiszczaną m.in. za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Niektórzy z właścicieli nieruchomości odczują obciążenia finansowe, gdyż będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za usługi wodne.

Realizując zapisy w/w ustawy Urząd Gminy w Rędzinach aktualnie wysyła do właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zawiadomienie o opłatach za usługi wodne, na podstawie których właściciele są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenia dotyczące każdej z posiadanych nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.zabudowanej więcej niż 70% (do których zalicza się budynki, budowle, kostka brukowa, droga utwardzona, taras lub inna utwardzona powierzchnia), mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 w/w ustawy wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym jeśli otrzymacie Państwo pismo z Urzędu Gminy Rędziny
dotyczące ustalenia opłaty za usługi wodne prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia oraz doręczenie ( osobiście lub pocztą) do Urzędu Gminy w Rędzinach. Na podstawie złożonych oświadczeń pracownicy urzędu ustalą kto jest zobowiązany do dokonania wpłaty. Osobom które będą zgodnie z przepisami prawa zobowiązane do dokonania wpłaty wyślemy stosowną pisemną informację.

artykuł nr 9

LIV sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994) informuję, że w dniu 27 czerwca 2018 roku /tj. środa/ o godz. 1530 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z LII i LIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu za 2017 rok
2. Zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr 70/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku.
3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
5. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe.
6. Zmiany Uchwały Nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Zmiany Uchwały NR 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.
8. Wynagrodzenia Wójta Gminy.

III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
3. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 10

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 26 czerwca 2018 r. (tj.wtorek) na godz. 7.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:

1. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu za 2017 rok

2. Zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr 70/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku.

3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.

4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.

5. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe.

6. Zmiany Uchwały Nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7. Zmiany Uchwały NR 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.

8. Wynagrodzenia Wójta Gminy.

artykuł nr 11

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 335.393 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 2018.06.08

Załączniki:
Obwieszczenie 749.514 KB
artykuł nr 13

Zarządzenie nr 0050.70.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 czerwca 2018 roku.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych w Rędzinach przy ul.: Broniewskiego 4, Broniewskiego 6, Mickiewicza 1, Mickiewicza 3, Mickiewicza 4 oraz Marianka Rędzińska ul. Srebrna 21

WRAZ Z WYKAZEM NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW

Załączniki:
zwg0050.70.2018 514.221 KB
zal do zwg0050.70.2018 1.245 MB
artykuł nr 14

Zarządzenie nr 0050.67.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2018 roku.
w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Rędziny

WRAZ Z WYKAZEM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Załączniki:
zwg0050.67.2018 367.224 KB
zal do zwg0050.67.2018 392.864 KB
artykuł nr 15

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 13 czerwca 2018 r. (tj. środa) na godz. 18,00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad Gminna Halą Sportową w Rędzinach-Osiedlu.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1) Rozpatrzenie dwóch pism (skarg) skierowanych do Przewodniczącego Rady Gminy przez

Radną z okręgu nr 8 Lidię Warwasińską.

2) Analiza planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz przygotowanie się do realizacji kolejnego

punktu z planu.

3) Sprawy różne.

artykuł nr 16

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 czerwca 2018

Załączniki:
Obwieszczenie 379.070 KB
artykuł nr 17

Informacja

Światowy Dzień Środowiska

Załączniki:
Informacja 217.494 KB
artykuł nr 18

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.

Załączniki:
Sprawozdanie 1.620 MB
artykuł nr 19

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego z 23.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 503.521 KB
artykuł nr 20

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 24.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 595.679 KB
artykuł nr 21

Zarządzenie nr 0050.63.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 maja 2018 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

Załączniki:
zwg0050.63.2018 272.185 KB
zal do zwg0050.63.2018 549.377 KB
artykuł nr 22

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 24 maja 2018 r. (tj. czwartek) na godz. 7.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :


Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:


1. Podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.
2. Podjęcia uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu przygotowanie i wspólną realizację projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów.”
3. Sprawy różne

artykuł nr 23

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 24 maja 2018 r.
(tj. czwartek) na godz. 07:15 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:


1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu i opłaty manipulacyjnej.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
dr inż. Łukasz Kulesza

artykuł nr 24

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 541.088 KB
artykuł nr 25

Postanowienie Nr DCZ1-5232-1/2018

KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Rędziny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Postanowienie 1,013.972 KB
Załącznik 383.124 KB
artykuł nr 26

Informacja KBW

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia b.r. funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Rędziny objął Pan Stanisław Rorat

http://czestochowa.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/25293_WYKAZ_URZEDNIKOW_WYBORCZYCH_POWOLANYCH_NA_OBSZARZE_DZIALANIA_DELEGATURY_KBW_W_CZESTOCHOWIE

artykuł nr 27

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 563.887 KB
artykuł nr 28

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 526.560 KB
artykuł nr 29

Zarządzenie nr 0050.57.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 maja 2018 roku
w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny - Wyrazów, mającego na celu
wybór Sołtysa oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej

Załączniki:
zwg0050.57.2018 406.956 KB
artykuł nr 30

Posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 08 maja 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 11.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Zmiana uchwały nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2017 rokuw sprawie przyjęcia programu GKRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
 2. Sprawy różne
artykuł nr 31

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 08 maja 2018 r.
(tj. wtorek) na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.
2. Sprawy różne.

artykuł nr 32

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Załączniki:
Obwieszczenie 978.211 KB
artykuł nr 33

Obwieszczenie

Ministra Inwestycji i Rozwoju

Załączniki:
Obwieszczenie 442.481 KB
artykuł nr 34

LII sesję Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875 z pózn.zm.) informuję, że w dniu 08 maja 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LII sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z LI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
2. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego za zadanie drogowe.
3. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.
5. Zmiany Uchwały Nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia
21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
6. Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.
7. Uchylenia uchwały Nr 16/LI/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018r.
III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 35

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 8 maja 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 9.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:

 1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
 2. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego za zadanie drogowe.
 3. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.
 5. Zmiany Uchwały Nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
 6. Sprawy różne
artykuł nr 36

Informacja

dla mieszkańców posiadających przydomową oczyszczalnie ścieków

Załączniki:
Informacja 777.430 KB
artykuł nr 37

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27.04.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 557.840 KB
artykuł nr 38

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 27 kwietnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1) Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2) Wybór protokolanta.

3) Analiza materiałów z kontroli przeprowadzonej w GOPS w dniu 27.04.2018r.

4) Opracowanie draftu protokołu z kontroli w GOPS w Rędzinach.

5) Rozpatrzenie kolejnej skargi Radnej Lidii Warwasińskiej na zaniedbania oraz nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wójta oraz podległych mu urzędników w sprawie GOPS.

6) Sprawy różne.

7) Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 39

Informacja

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

Wojewoda Śląski informuje, że w związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, wystąpiła konieczność podjęcia działań zapobiegawczych.

W przypadku odnalezienia padłych dzików należy zgłosić to niezwłocznie do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, działających na podstawie art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. – tel. (34) 378-51-01

Centrum Zarządzania Kryzysowego przyjmuje zgłoszenia całodobowo i niezwłocznie przekazuje informacje do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który określa dalszy sposób postępowania z padłym zwierzęciem lub zwierzętami.

W opinii ekspertów padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia chorobą. Choroba przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt oraz przez ludzi. Szczególnie duży wpływ na niekontrolowane przenoszenie się choroby, nawet na duże odległości, ma wykorzystywanie do konsumpcji przetworzonego mięsa dzików (przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich odpadów).

artykuł nr 40

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 17 kwietnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach
Porządek posiedzenia:
---------------------------


1. 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w 2017 roku, w tym :

-sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2016 -2020.
-sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rędziny w latach 2016-2020.
- przedstawienie działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy -w tym skład osobowy Zespołu.
2. GOPS Rędziny - Ocena zasobów pomocy społecznej.
3. Sprawy różne

artykuł nr 41

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK

artykuł nr 42

Lista osób oczekujących na oddanie w najem lokalu socjalnego w roku 2018

Załączniki:
Lista 112.316 KB
artykuł nr 43

posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 14.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Uchwała w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół znajdujących się na terenie Gminy Rędziny, dla których nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 2. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu,

Zdrowia i Polityki Społecznej

Dominik Glica

artykuł nr 44

informacja odnośnie szczepionek dla lisów

Załączniki:
Informacja 719.006 KB
artykuł nr 45

posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r.
(tj. wtorek) na godz. 13:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:
a. opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Rędziny w 2018 r.
b. zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji
celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu
opłat za korzystanie ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków
w Częstochowie.

2. Omówienie i wyrażenie opinii w przedmiocie:
a. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych lokali
mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:
i. lokal mieszkalny nr 14, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Srebrnej 19 w miejscowości Marianka Rędzińska - lokal zwolniony
w wyniku eksmisji głównego najemcy w związku z zadłużeniem czynszowym,
ii. lokal mieszkalny nr 5, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Srebrnej 23 w miejscowości Marianka Rędzińska - lokal zwolniony po
śmierci głównego najemcy,
b. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr ewid. 700/1 k.m. 7
obręb Rudniki - nieruchomość gruntowa, niezabudowana o powierzchni 0,1303 ha,
przeznaczona w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
c. użyczenia na czas nieokreślony hali sportowej, boiska sportowego „ORLIK” oraz siłowni,
zlokalizowanej na działce nr ewid. 2/11 k.m. 7 obręb Kolonia Rędziny, na rzecz
Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach na prowadzenie działalności statutowej.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
dr inż. Łukasz Kulesza

artykuł nr 46

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r. (tj.wtorek) na godz. 14,00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:
--------------------------- .
1. Rozpatrzenie skarg dotyczących zaniedbań oraz nienależytego wykonywania zadań, a także przewlekłe załatwianie spraw przez organ wykonawczy Wójta Gminy Rędziny.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Rędzinach
Szymon Wiśniewski

artykuł nr 47

Do 6 kwietnia 2018 r. Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Załączniki:
Informacja o urzędnikach 963.932 KB
artykuł nr 48

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 20 marca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 16:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach
Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok, w tym : zadania asystenta rodziny i sposób rozliczania zadaniowego systemu pracy asystenta rodziny w 2017roku.
2. Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Rędziny w latach 2016 -2018.
3. Podsumowanie „Programu 500+” za rok 2017.
4. Sprawy różne


Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu,
Zdrowia i Polityki Społecznej

Dominik Glica

artykuł nr 49

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 14:30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :
Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:
1. Podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Rędziny lub jej
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia ulg.
3. Zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie.
4. Sprawy różne

artykuł nr 50

LI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875) informuję, że w dniu 27 marca 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z L sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Rędziny w 2018 roku.
2. Podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
3. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Rędziny lub jej
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia ulg.
4. Zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie.
5. Zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół
znajdujących się na terenie Gminy Rędziny, dla których Gmina Rędziny nie ma
obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 51

Ogłoszenie

PKP S.A.

Zaprasza do rokowań na zbycie nieruchomości

Załączniki:
Ogłoszenie 957.664 KB
artykuł nr 52

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 15.03.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 274.572 KB
artykuł nr 53

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 28.02.2018r.

Załączniki:
Obwieszczenie 652.937 KB
artykuł nr 54

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 7 marca 2018 r. (tj. środa) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1)Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2)Wybór protokolanta.

3)Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

4)Sprawy różne.

5)Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Podpisano:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 55

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Częstochowie

Do 15 marca Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Załączniki:
Nabór na urzedników wyborczych 68.000 KB
artykuł nr 56

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 27 lutego 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1) Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2) Wybór protokolanta.

3) Rozpatrzenie skargi ( nr 15.10.4.2017) mieszkańców Rędziny-Osiedle na stawki taryf opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kontekście nowych materiałów.

4) Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

5) Sprawy różne.

6) Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 57

L sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875) informuję, że w dniu 27 lutego 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87, sala sesyjna, odbędzie się L sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:


I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLIX sesji zostały zgłoszone
uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Korekty Uchwały nr 3/XLIX/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 stycznia na 2018 rok.
2. Zmian w Budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032
4. Nadania nazwy ulicy.
5. Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

III . Informacje i zapytania :
1. Odczytanie protokołu z Komisji Rewizyjnej.
2. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
3. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 58

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Załączniki:
Informacja 957.615 KB
artykuł nr 59

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie

Załączniki:
Informacja 377.267 KB
artykuł nr 60

WSTĘPNA LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKTACH

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”

oraz

„Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”

W załączeniu publikujemy listę uczestników wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projektach.

Prosimy o niezwłoczne uregulowanie opłaty za inwentaryzację na konto firmy projektowej:

ADJUS, ul. Prosta 11, 42-233 Wierzchowisko, numer konta: 55898000092011007076800001

w następującej wysokości w zależności od rodzaju wybranej instalacji:

 • w przypadku instalacji fotowoltaicznej: 80,00 zł brutto, w tytule płatności: „inwentaryzacja w Gminie Rędziny – instalacja fotowoltaiczna”

i /lub

 • w przypadku pompy ciepła: 250,00 zł brutto, w tytule płatności: „inwentaryzacja w Gminie Rędziny – pompa ciepła”.

Ostateczny termin uregulowania należności mija w dniu 23.02.2018 roku. W przypadku niedokonania wpłaty, uczestnik projektu zostanie skreślony ze wstępnej listy – co wiąże się z niezakwalifikowaniem do projektu.

Załączniki:
Lista wstępna fotowoltaika 725.801 KB
Lista wstępna pompy 721.450 KB
artykuł nr 61

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali nad Halą Sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Rozpatrzenie skargi ( nr 15.10.4.2017) mieszkańców Rędziny-Osiedle na stawki taryf opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kontekście nowych materiałów.

3. Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 62

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie sprawozdania ZGMiK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy narok 2018.
 2. Przyjęcie sprawozdania GZK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
 3. Konsultacje z przedstawicielami załogi GZK
 4. Sprawy różne
artykuł nr 63

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 1345 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie sprawozdania GZK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
 2. Konsultacje z przedstawicielami załogi GZK.
 3. Sprawy różne.
artykuł nr 64

KRUS - Ważne dla opłacających składki zdrowotne

artykuł nr 65

Komisja oświaty

Posiedzenia komisji oświaty w dniu 20.02.2018 roku o godz. 16,00 w Urzędzie Gminy Rędziny

artykuł nr 66

NABÓR WNIOSKÓW NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

artykuł nr 67

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 30 stycznia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 14.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali nad Halą Sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- .

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór protokolanta
5. Przygotowanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.01.2018 roku
6. Analiza materiałów z kontroli w Urzędzie Gminy praca nad draftem protokołu z kontroli.
7. Sprawy różne
8. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 68

XLIX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016.poz.446) informuję, że w dniu 30 stycznia 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1300 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach –Osiedlu ul. Działkowiczów 20 odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLVIII sesji zostały zgłoszone
uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w
Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Rędzinach poprzeć zmianę siedziby z ul. Działkowiczów 3 w Rędzinach na ul.
Działkowiczów 20 w Rędzinach.
2. Zamiaru przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach
poprzeć zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach na ul. Szkolną 7
w Rędzinach.
3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032.
III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 69

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 10.01.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 634.420 KB
artykuł nr 70

Informacja

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA 2018 R.

Załączniki:
Informacja 424.334 KB
artykuł nr 71

Informacja

Na temat zapaleniu wątroby typu A (wzw A)

Załączniki:
Informacja 688.722 KB
artykuł nr 72

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 26 stycznia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej.
Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
2. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach
za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Sprawy rożne.

artykuł nr 73

Informacja

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

artykuł nr 74

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 19 stycznia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 15.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:
--------------------------- .
1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór protokolanta
5. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Osiedla dotyczących taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków.
6. Wysłuchanie zaproszonych gości
7. Pytania w sprawie
8. Analiza materiałów z kontroli w Urzędzie Gminy praca nad draftem protokołu z kontroli.
9. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018
10. Sprawy różne
11. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.