artykuł nr 1

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 541.088 KB
artykuł nr 2

Postanowienie Nr DCZ1-5232-1/2018

KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Rędziny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Postanowienie 1,013.972 KB
Załącznik 383.124 KB
artykuł nr 3

Informacja KBW

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia b.r. funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Rędziny objął Pan Stanisław Rorat

http://czestochowa.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/25293_WYKAZ_URZEDNIKOW_WYBORCZYCH_POWOLANYCH_NA_OBSZARZE_DZIALANIA_DELEGATURY_KBW_W_CZESTOCHOWIE

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 563.887 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 526.560 KB
artykuł nr 6

Zarządzenie nr 0050.57.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 maja 2018 roku
w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny - Wyrazów, mającego na celu
wybór Sołtysa oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej

Załączniki:
zwg0050.57.2018 406.956 KB
artykuł nr 7

Posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 08 maja 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 11.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Zmiana uchwały nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2017 rokuw sprawie przyjęcia programu GKRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
 2. Sprawy różne
artykuł nr 8

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 08 maja 2018 r.
(tj. wtorek) na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.
2. Sprawy różne.

artykuł nr 9

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Załączniki:
Obwieszczenie 978.211 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie

Ministra Inwestycji i Rozwoju

Załączniki:
Obwieszczenie 442.481 KB
artykuł nr 11

LII sesję Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875 z pózn.zm.) informuję, że w dniu 08 maja 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LII sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z LI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
2. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego za zadanie drogowe.
3. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.
5. Zmiany Uchwały Nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia
21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
6. Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.
7. Uchylenia uchwały Nr 16/LI/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018r.
III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 12

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 8 maja 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 9.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:

 1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
 2. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego za zadanie drogowe.
 3. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.
 5. Zmiany Uchwały Nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
 6. Sprawy różne
artykuł nr 13

Informacja

dla mieszkańców posiadających przydomową oczyszczalnie ścieków

Załączniki:
Informacja 777.430 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27.04.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 557.840 KB
artykuł nr 15

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 27 kwietnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1) Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2) Wybór protokolanta.

3) Analiza materiałów z kontroli przeprowadzonej w GOPS w dniu 27.04.2018r.

4) Opracowanie draftu protokołu z kontroli w GOPS w Rędzinach.

5) Rozpatrzenie kolejnej skargi Radnej Lidii Warwasińskiej na zaniedbania oraz nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wójta oraz podległych mu urzędników w sprawie GOPS.

6) Sprawy różne.

7) Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 16

Informacja

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

Wojewoda Śląski informuje, że w związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, wystąpiła konieczność podjęcia działań zapobiegawczych.

W przypadku odnalezienia padłych dzików należy zgłosić to niezwłocznie do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, działających na podstawie art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. – tel. (34) 378-51-01

Centrum Zarządzania Kryzysowego przyjmuje zgłoszenia całodobowo i niezwłocznie przekazuje informacje do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który określa dalszy sposób postępowania z padłym zwierzęciem lub zwierzętami.

W opinii ekspertów padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia chorobą. Choroba przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt oraz przez ludzi. Szczególnie duży wpływ na niekontrolowane przenoszenie się choroby, nawet na duże odległości, ma wykorzystywanie do konsumpcji przetworzonego mięsa dzików (przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich odpadów).

artykuł nr 17

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 17 kwietnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach
Porządek posiedzenia:
---------------------------


1. 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w 2017 roku, w tym :

-sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2016 -2020.
-sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rędziny w latach 2016-2020.
- przedstawienie działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy -w tym skład osobowy Zespołu.
2. GOPS Rędziny - Ocena zasobów pomocy społecznej.
3. Sprawy różne

artykuł nr 18

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK

artykuł nr 19

Lista osób oczekujących na oddanie w najem lokalu socjalnego w roku 2018

Załączniki:
Lista 112.316 KB
artykuł nr 20

posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 14.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Uchwała w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół znajdujących się na terenie Gminy Rędziny, dla których nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 2. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu,

Zdrowia i Polityki Społecznej

Dominik Glica

artykuł nr 21

informacja odnośnie szczepionek dla lisów

Załączniki:
Informacja 719.006 KB
artykuł nr 22

posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r.
(tj. wtorek) na godz. 13:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:
a. opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Rędziny w 2018 r.
b. zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji
celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu
opłat za korzystanie ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków
w Częstochowie.

2. Omówienie i wyrażenie opinii w przedmiocie:
a. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych lokali
mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:
i. lokal mieszkalny nr 14, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Srebrnej 19 w miejscowości Marianka Rędzińska - lokal zwolniony
w wyniku eksmisji głównego najemcy w związku z zadłużeniem czynszowym,
ii. lokal mieszkalny nr 5, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Srebrnej 23 w miejscowości Marianka Rędzińska - lokal zwolniony po
śmierci głównego najemcy,
b. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr ewid. 700/1 k.m. 7
obręb Rudniki - nieruchomość gruntowa, niezabudowana o powierzchni 0,1303 ha,
przeznaczona w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
c. użyczenia na czas nieokreślony hali sportowej, boiska sportowego „ORLIK” oraz siłowni,
zlokalizowanej na działce nr ewid. 2/11 k.m. 7 obręb Kolonia Rędziny, na rzecz
Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach na prowadzenie działalności statutowej.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
dr inż. Łukasz Kulesza

artykuł nr 23

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r. (tj.wtorek) na godz. 14,00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:
--------------------------- .
1. Rozpatrzenie skarg dotyczących zaniedbań oraz nienależytego wykonywania zadań, a także przewlekłe załatwianie spraw przez organ wykonawczy Wójta Gminy Rędziny.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Rędzinach
Szymon Wiśniewski

artykuł nr 24

Do 6 kwietnia 2018 r. Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Załączniki:
Informacja o urzędnikach 963.932 KB
artykuł nr 25

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 20 marca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 16:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach
Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok, w tym : zadania asystenta rodziny i sposób rozliczania zadaniowego systemu pracy asystenta rodziny w 2017roku.
2. Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Rędziny w latach 2016 -2018.
3. Podsumowanie „Programu 500+” za rok 2017.
4. Sprawy różne


Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu,
Zdrowia i Polityki Społecznej

Dominik Glica

artykuł nr 26

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 14:30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :
Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:
1. Podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Rędziny lub jej
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia ulg.
3. Zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie.
4. Sprawy różne

artykuł nr 27

LI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875) informuję, że w dniu 27 marca 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z L sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Rędziny w 2018 roku.
2. Podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
3. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Rędziny lub jej
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia ulg.
4. Zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie.
5. Zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół
znajdujących się na terenie Gminy Rędziny, dla których Gmina Rędziny nie ma
obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 28

Ogłoszenie

PKP S.A.

Zaprasza do rokowań na zbycie nieruchomości

Załączniki:
Ogłoszenie 957.664 KB
artykuł nr 29

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 15.03.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 274.572 KB
artykuł nr 30

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 28.02.2018r.

Załączniki:
Obwieszczenie 652.937 KB
artykuł nr 31

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 7 marca 2018 r. (tj. środa) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1)Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2)Wybór protokolanta.

3)Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

4)Sprawy różne.

5)Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Podpisano:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 32

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Częstochowie

Do 15 marca Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Załączniki:
Nabór na urzedników wyborczych 68.000 KB
artykuł nr 33

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 27 lutego 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1) Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2) Wybór protokolanta.

3) Rozpatrzenie skargi ( nr 15.10.4.2017) mieszkańców Rędziny-Osiedle na stawki taryf opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kontekście nowych materiałów.

4) Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

5) Sprawy różne.

6) Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 34

L sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875) informuję, że w dniu 27 lutego 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87, sala sesyjna, odbędzie się L sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:


I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLIX sesji zostały zgłoszone
uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Korekty Uchwały nr 3/XLIX/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 stycznia na 2018 rok.
2. Zmian w Budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032
4. Nadania nazwy ulicy.
5. Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

III . Informacje i zapytania :
1. Odczytanie protokołu z Komisji Rewizyjnej.
2. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
3. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 35

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Załączniki:
Informacja 957.615 KB
artykuł nr 36

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie

Załączniki:
Informacja 377.267 KB
artykuł nr 37

WSTĘPNA LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKTACH

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”

oraz

„Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”

W załączeniu publikujemy listę uczestników wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projektach.

Prosimy o niezwłoczne uregulowanie opłaty za inwentaryzację na konto firmy projektowej:

ADJUS, ul. Prosta 11, 42-233 Wierzchowisko, numer konta: 55898000092011007076800001

w następującej wysokości w zależności od rodzaju wybranej instalacji:

 • w przypadku instalacji fotowoltaicznej: 80,00 zł brutto, w tytule płatności: „inwentaryzacja w Gminie Rędziny – instalacja fotowoltaiczna”

i /lub

 • w przypadku pompy ciepła: 250,00 zł brutto, w tytule płatności: „inwentaryzacja w Gminie Rędziny – pompa ciepła”.

Ostateczny termin uregulowania należności mija w dniu 23.02.2018 roku. W przypadku niedokonania wpłaty, uczestnik projektu zostanie skreślony ze wstępnej listy – co wiąże się z niezakwalifikowaniem do projektu.

Załączniki:
Lista wstępna fotowoltaika 725.801 KB
Lista wstępna pompy 721.450 KB
artykuł nr 38

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali nad Halą Sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Rozpatrzenie skargi ( nr 15.10.4.2017) mieszkańców Rędziny-Osiedle na stawki taryf opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kontekście nowych materiałów.

3. Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 39

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie sprawozdania ZGMiK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy narok 2018.
 2. Przyjęcie sprawozdania GZK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
 3. Konsultacje z przedstawicielami załogi GZK
 4. Sprawy różne
artykuł nr 40

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 1345 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie sprawozdania GZK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
 2. Konsultacje z przedstawicielami załogi GZK.
 3. Sprawy różne.
artykuł nr 41

KRUS - Ważne dla opłacających składki zdrowotne

artykuł nr 42

Komisja oświaty

Posiedzenia komisji oświaty w dniu 20.02.2018 roku o godz. 16,00 w Urzędzie Gminy Rędziny

artykuł nr 43

NABÓR WNIOSKÓW NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

artykuł nr 44

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 30 stycznia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 14.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali nad Halą Sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- .

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór protokolanta
5. Przygotowanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.01.2018 roku
6. Analiza materiałów z kontroli w Urzędzie Gminy praca nad draftem protokołu z kontroli.
7. Sprawy różne
8. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 45

XLIX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016.poz.446) informuję, że w dniu 30 stycznia 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1300 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach –Osiedlu ul. Działkowiczów 20 odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLVIII sesji zostały zgłoszone
uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w
Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Rędzinach poprzeć zmianę siedziby z ul. Działkowiczów 3 w Rędzinach na ul.
Działkowiczów 20 w Rędzinach.
2. Zamiaru przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach
poprzeć zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach na ul. Szkolną 7
w Rędzinach.
3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032.
III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 46

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 10.01.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 634.420 KB
artykuł nr 47

Informacja

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA 2018 R.

Załączniki:
Informacja 424.334 KB
artykuł nr 48

Informacja

Na temat zapaleniu wątroby typu A (wzw A)

Załączniki:
Informacja 688.722 KB
artykuł nr 49

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 26 stycznia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej.
Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
2. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach
za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Sprawy rożne.

artykuł nr 50

Informacja

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

artykuł nr 51

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 19 stycznia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 15.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:
--------------------------- .
1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór protokolanta
5. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Osiedla dotyczących taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków.
6. Wysłuchanie zaproszonych gości
7. Pytania w sprawie
8. Analiza materiałów z kontroli w Urzędzie Gminy praca nad draftem protokołu z kontroli.
9. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018
10. Sprawy różne
11. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.