artykuł nr 1

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 15.03.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 274.572 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 28.02.2018r.

Załączniki:
Obwieszczenie 652.937 KB
artykuł nr 3

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 7 marca 2018 r. (tj. środa) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1)Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2)Wybór protokolanta.

3)Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

4)Sprawy różne.

5)Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Podpisano:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 4

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Częstochowie

Do 15 marca Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Załączniki:
Nabór na urzedników wyborczych 68.000 KB
artykuł nr 5

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 27 lutego 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1) Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2) Wybór protokolanta.

3) Rozpatrzenie skargi ( nr 15.10.4.2017) mieszkańców Rędziny-Osiedle na stawki taryf opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kontekście nowych materiałów.

4) Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

5) Sprawy różne.

6) Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 6

L sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875) informuję, że w dniu 27 lutego 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87, sala sesyjna, odbędzie się L sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:


I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLIX sesji zostały zgłoszone
uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Korekty Uchwały nr 3/XLIX/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 stycznia na 2018 rok.
2. Zmian w Budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032
4. Nadania nazwy ulicy.
5. Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

III . Informacje i zapytania :
1. Odczytanie protokołu z Komisji Rewizyjnej.
2. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
3. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 7

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Załączniki:
Informacja 957.615 KB
artykuł nr 8

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie

Załączniki:
Informacja 377.267 KB
artykuł nr 9

WSTĘPNA LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKTACH

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”

oraz

„Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”

W załączeniu publikujemy listę uczestników wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projektach.

Prosimy o niezwłoczne uregulowanie opłaty za inwentaryzację na konto firmy projektowej:

ADJUS, ul. Prosta 11, 42-233 Wierzchowisko, numer konta: 55898000092011007076800001

w następującej wysokości w zależności od rodzaju wybranej instalacji:

  • w przypadku instalacji fotowoltaicznej: 80,00 zł brutto, w tytule płatności: „inwentaryzacja w Gminie Rędziny – instalacja fotowoltaiczna”

i /lub

  • w przypadku pompy ciepła: 250,00 zł brutto, w tytule płatności: „inwentaryzacja w Gminie Rędziny – pompa ciepła”.

Ostateczny termin uregulowania należności mija w dniu 23.02.2018 roku. W przypadku niedokonania wpłaty, uczestnik projektu zostanie skreślony ze wstępnej listy – co wiąże się z niezakwalifikowaniem do projektu.

Załączniki:
Lista wstępna fotowoltaika 725.801 KB
Lista wstępna pompy 721.450 KB
artykuł nr 10

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali nad Halą Sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Rozpatrzenie skargi ( nr 15.10.4.2017) mieszkańców Rędziny-Osiedle na stawki taryf opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kontekście nowych materiałów.

3. Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 11

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie sprawozdania ZGMiK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy narok 2018.
  2. Przyjęcie sprawozdania GZK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
  3. Konsultacje z przedstawicielami załogi GZK
  4. Sprawy różne
artykuł nr 12

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 1345 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie sprawozdania GZK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
  2. Konsultacje z przedstawicielami załogi GZK.
  3. Sprawy różne.
artykuł nr 13

KRUS - Ważne dla opłacających składki zdrowotne

artykuł nr 14

Komisja oświaty

Posiedzenia komisji oświaty w dniu 20.02.2018 roku o godz. 16,00 w Urzędzie Gminy Rędziny

artykuł nr 15

NABÓR WNIOSKÓW NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

artykuł nr 16

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 30 stycznia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 14.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali nad Halą Sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- .

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór protokolanta
5. Przygotowanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.01.2018 roku
6. Analiza materiałów z kontroli w Urzędzie Gminy praca nad draftem protokołu z kontroli.
7. Sprawy różne
8. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 17

XLIX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016.poz.446) informuję, że w dniu 30 stycznia 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1300 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach –Osiedlu ul. Działkowiczów 20 odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLVIII sesji zostały zgłoszone
uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w
Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Rędzinach poprzeć zmianę siedziby z ul. Działkowiczów 3 w Rędzinach na ul.
Działkowiczów 20 w Rędzinach.
2. Zamiaru przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach
poprzeć zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach na ul. Szkolną 7
w Rędzinach.
3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032.
III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 18

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 10.01.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 634.420 KB
artykuł nr 19

Informacja

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA 2018 R.

Załączniki:
Informacja 424.334 KB
artykuł nr 20

Informacja

Na temat zapaleniu wątroby typu A (wzw A)

Załączniki:
Informacja 688.722 KB
artykuł nr 21

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 26 stycznia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej.
Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
2. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach
za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Sprawy rożne.

artykuł nr 22

Informacja

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

artykuł nr 23

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 19 stycznia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 15.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:
--------------------------- .
1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór protokolanta
5. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Osiedla dotyczących taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków.
6. Wysłuchanie zaproszonych gości
7. Pytania w sprawie
8. Analiza materiałów z kontroli w Urzędzie Gminy praca nad draftem protokołu z kontroli.
9. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018
10. Sprawy różne
11. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.