artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 28 GRUDNIA 2018 r. (tj. PIĄTEK) na godz. 13,10 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Zaopiniowanie wniosku.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 2

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2016.446 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 28 grudnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny nalata 2019-2021
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz OchronyOfiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata 2019-2021”.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu osłonowego w Gminie Rędziny „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego doświadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Zaopiniowanie uchwaływ sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6. Sprawy różne.

artykuł nr 3

IV sesję Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018.994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 28 grudnia 2018 roku /tj. piątek/ o godz. 1330 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny, IV sesję Rady Gminy Rędziny

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z III sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny na lata 2019-2021
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata 2019-2021”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu osłonowego w Gminie Rędziny „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2019 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 4

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2016.446 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 18 grudnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 13.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

—————————

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

2. Sprawy różne

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 11.12.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 438.729 KB
artykuł nr 6

Informacja

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 18 grudnia 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się III sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z I i II sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2019 rok.
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
b) opinia Komisji Finansów Publicznych i Samorządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-
2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla
ZGMiK w Rędzinach na rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla GZK
w Rędzinach na rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany uchwały Nr 100/XLVIII/2018 z dn.21.12.2017
roku w sprawie zaciągnięci pożyczki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Rędziny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
15. Podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
16. Odczytanie protokołu z kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece
w Rędzinach.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 7

Informacja

Prawidłowe czyszczenie i dezynfekowanie pojazdów do przewozu zwierząt

Załączniki:
Ulotka informacyjna 715.417 KB
artykuł nr 8

Komisja SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI,

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 18 GRUDNIA 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 13,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

------------------------------

1. Omówienie skarg, które wpłynęły do Rady Gminy w poprzedniej kadencji i zgodnie z § 84a ust.7 uchwały nr 55/LVII/2018 z 18.10.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rędziny, przygotowanie w tej sprawie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

2. Zapoznanie się z pismami z poprzedniej kadencji Rady Gminy.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 9

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 11 grudnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 15.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

2. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną

w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Rędzinach.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 10

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 07 grudnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

A) Budżetu gminy na 2019 rok.

B) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.

C)Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZGMiK w Rędzinach na rok 2019.

D)Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla GZK w Rędzinach na rok 2019.

E)Zmiany uchwały Nr 100/XLVIII/2018 z dn.21.12.2017 roku w sprawie zaciągnięci pożyczki.

2.Omówienie pisma .

3. Sprawy różne

artykuł nr 11

Komisja SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 7 GRUDNIA 2018 r. (tj. PIĄTEK) na godz. 11,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Rady Gminy w poprzedniej kadencji.

2. Zapoznanie się z pismami z poprzedniej kadencji Rady Gminy.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 12

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2018, poz. 994)z w o ł u j ęna dzień11 grudnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach

Porządek posiedzenia :

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego.
 2. Wyrażenie opinii w przedmiocie zakupu prawa użytkowania wieczystego działkioznaczonej nr ewidencyjnym 973/52, k.m. 9 położonej w obrębie Rudniki, o powierzchni 0,1572 ha na potrzeby poszerzenia ulicy Ogrodowej w Rudnikach
 3. Zaopiniowanie pism.
 4. Sprawy bieżące.
artykuł nr 13

I N F O R M A C J A

Informuje się mieszkańców Gminy Rędziny , że w dniu 24 grudnia 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach będzie nieczynny.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach

Barbara Gołda

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 0050.130.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg0050.130.2018 333.096 KB
zal do zwg0050.130.2018 418.919 KB
artykuł nr 15

II sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875 z pózn.zm.) informuję, że w dniu 30 listopada 2018 roku /tj. piątek/ o godz. 730 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się II sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z LVI i LVII sesji zostały zgłoszone uwagi.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Wyboru przewodniczących stałych Komisji.
 2. Ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy Rędziny
 3. Ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady GminyRędziny oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. Określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
 5. Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2019
 6. Określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
 7. Wynagrodzenia dla wójta.
 8. Ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny i ustalenie diet radnym Gminy Rędziny.
 9. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
 10. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.
 12. Przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

III. Informacje i zapytania:

1. Wolne wnioski.

2. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 16

Kalendarz polowań Koła Łowickiego Sokół

artykuł nr 17

Ogłoszenie

artykuł nr 18

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, iż Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy, działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994) postanawia się, co następuje:

Komisarz Wyborczy zwołuje I sesję –inauguracyjną- Rady Gminy Rędziny, która odbędzie się 21 listopada 2018 roku (środa) o godz.10

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych.
 5. Złożenie ślubowania przez wójta.
 6. Ustalenie porządku obrad.
 7. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Rędziny.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 19

OGŁOSZENIE

Działając na zlecenie Inwestora tj. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w ramach prac projektowych dot. przebudowy istniejącej sieci gazowej wraz z istniejącymi przyłączami gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Tadeusza Kościuszki w Rędzinach oraz ulice boczne, informujemy iż w dniach 03.12.2018 r. - 31.01.2019 r. pracownicy biura projektowego I-PROJEKT ŁUKASZ KŁAK z siedzibą w Gliwicach przy ul. Czajki 3/XII, będą kontaktować się z mieszkańcami nieruchomości zlokalizowanych na trasie przedmiotowej inwestycji, w celu uzyskania zgody na budowę projektowanej sieci gazowej i/lub przyłączy gazu wraz z lokalizacją skrzynki gazowej.

Inwestorem jest tu Gazownia i to ona pokrywa wszelkie koszty związane z przedmiotową inwestycją oraz przywróceniem nawierzchni do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Planowany termin rozpoczęcia prac to przełom 2019 r. / 2020 r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie udzielają:

Wróbel Agnieszka - tel. 535 900 947,

e-mail: a.wrobel@i-projekt.com.pl

Gonet Karolina - tel. 570 701 787,

e-mail: k.gonet@i-projekt.com.pl

Załączniki:
Ogłoszenie - Rędziny 106.406 KB
artykuł nr 20

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

artykuł nr 21

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

wylozenie Redziny.zip

Załączniki:
Obwieszczenie 553.010 KB
artykuł nr 22

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

wylozenie Redziny.zip

Załączniki:
Ogłoszenie 554.134 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Załączniki:
Ogłoszenie 2.251 MB
artykuł nr 24

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu I Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 09 listopada 2018 r. (tj. piątek) na godz. 8.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu i Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :
Przedstawienie propozycji stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego na rok 2019 oraz podatku od środków transportowych celem przygotowania:
- projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
- projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2019
- projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019

artykuł nr 25

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 24.10.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 618.725 KB
artykuł nr 26

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 24.10.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 613.613 KB
artykuł nr 27

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. z 2018 roku, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 29 października 2018 roku (poniedziałek) na godz. 18,00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad Gminną Halą Sportową w Rędzinach, ul. Działkowiczów nr 20.

Porządek posiedzenia:

Rozpatrzenie skargi mieszkanki Rędzin Kolonii w sprawie wylewania nieczystości przez sąsiada przy jej ogrodzeniu.

Rozpatrzenie skargi mieszkanki osiedla na odczyt ciepłomierza.

Rozpatrzenie skargi radnej.

artykuł nr 28

Informacja

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W RĘDZINACH

W DNIU 03 LISTOPADA 2018 ROKU (SOBOTA) PRACUJE W GODZ. OD 8,30 DO 10,30.
W DNIU 04 LISTOPADA 2018 ROKU (NIEDZIELA) ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZINIE 7,00.

artykuł nr 29

Informacja

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W RUDNIKACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W KOŚCIELCU ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W KONINIE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

artykuł nr 30

Zawiadomienie

Zebranie Sołeckie Rędziny Okupniki

Załączniki:
Zawiadomienie 370.742 KB
artykuł nr 31

Informacja

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W RĘDZINACH W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU (SOBOTA) PRACUJE W GODZ. OD 9,00 DO 14,00, W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU (NIEDZIELA) ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZINIE 7,00

artykuł nr 32

Informacja

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W RUDNIKACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W KOŚCIELCU ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W KONINIE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

artykuł nr 33

ZGMiK - Umorzenie kar administracyjnych

artykuł nr 34

LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994) informuję, że w dniu 18 października 2018 roku /tj. czwartek/ o godz. 800 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rędziny

4. Zamknięcie obrad LVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 35

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 17 października 2018 r. (tj. środa) na godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rędziny.

2. Sprawy różne

artykuł nr 36

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin

Konin wyłożenie.zip

Załączniki:
obwieszczenie 672.794 KB
artykuł nr 37

Ogłoszenie

Wójta Gminy Rędziny

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin

Konin wyłożenie.zip

Załączniki:
ogłoszenie 674.296 KB
artykuł nr 38

Informacja

Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi

Załączniki:
Informacja 480.494 KB
artykuł nr 39

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 09 października 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 19,00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad Gminną Halą Sportową w Rędzinach-Osiedlu.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Omówienie kontroli w GOK Rędziny.

2. Przygotowanie protokołu z tej kontroli.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 40

Informacja

W dniu 5 października 2018r (piątek) odbędzie się spotkanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych z urzędnikiem wyborczym powołanym dla Gminy Rędziny – P. Stanisławem Roratem.

Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rędziny;

 • Godz. 15.00 – Okręgowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia wyborów
 • Godz. 16.00 – Okręgowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników

Z uwagi na konieczność ukonstytuowania się Komisji obecność członków jest obowiązkowa.

artykuł nr 41

K O M U N I K A T

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach informuje, że w dniu 01 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Rędziny, sala nr 21 odbędzie się publiczne losowanie numerów list komitetów wyborczych które zarejestrowały kandydatów na radnych w Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach.

artykuł nr 42

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

Na podstawie uchwały nr 52/LV/2018 Rady Gminy Rędziny w sprawie Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne, informuje, że nabór wniosków o udzielenie dotacji rozpocznie się z dniem 1 października i potrwa do dnia 31 grudnia 2018r.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny ul. Wolności 87.

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Gminy w Rędzinach. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy w Rędzinach pok. 7 lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Rędzinach: www.redziny.pl w zakładce Formularze i wnioski oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

artykuł nr 43

Obwieszczenie

WÓJTA GMINY RĘDZINY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Marianka ponowne wyłożenie.zip

Załączniki:
Obwieszczenie 714.498 KB
artykuł nr 44

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Rędziny o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Marianka ponowne wyłożenie.zip

Załączniki:
Ogłoszenie 733.313 KB
artykuł nr 45

zwg0050.112.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26.10.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg0050.112.2018 321.945 KB
zal do zwg0050.112.2018 518.267 KB
artykuł nr 46

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r., poz. 2101 z późń. zm.) zawiadamiam, że na obszarze obrębu ewidencyjnego
Rudniki w gminie Rędziny
przystąpiono do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Załączniki:
Ogłoszenie 1.232 MB
artykuł nr 47

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

z dnia 25 września 2018 r.

Załączniki:
informacja o losowaniach 91.346 KB
artykuł nr 48

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

24.09.2018 poniedziałek

od godz. 9,00 do 12,00

25.09.2018 wtorek

od godz.14,00 do 17,00

26.09.2018 środa

od godz. 9,00 do 12,00 i od godz. 17,00 do 24,00

27.09.2018 czwartek

od godz. 9,00 do 14,00

artykuł nr 49

LVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994) informuję, że w dniu 25 września 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 730 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

2018-2032.

5. Zamknięcie obrad LVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 50

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 20 września 2018 roku

Załączniki:
Obwieszczenie 90.363 KB
artykuł nr 51

Kalendarz polowań zbiorowych

Załączniki:
Informacja 343.551 KB
artykuł nr 52

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 20 września 2018 r. (tj. czwartek) na godz. 13.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :
Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:

1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031.

artykuł nr 53

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych musi być dokonane najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 września 2018 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Rędziny (od 7.30 do 14.30).

artykuł nr 54

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

18.09.2018 wtorek

od godz. 9,00 do 12,00 i od 14,00 do 17,00

19.09.2018 środa

od godz. 9,00 do 12,00

20.09.2018 czwartek

od 14,00 do 17,00

21.09.2018 piątek

od godz. 9,00 do 12,00

22.09.2018 sobota

od 9,00 do 11,00

Harmonogram dyżurów Komisji na kolejne dni zostanie opublikowany w dniu 22.09.2018

artykuł nr 55

Jesienna akcja szczepienia lisów

Załączniki:
Informacja 175.594 KB
artykuł nr 56

Dyżury Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

12.09.2018 środa

9,00 – 12,00

i od 16,00 – 19,00

13.09.2018 czwartek

9,00 – 12,00

i od 16,00 do 19,00

14.09.2018 piątek

9,00 – 12,00

i od 16,00 do 19,00

15.09.2018 sobota

9,00 – 12,00

17.09.2018 poniedziałek

9,00 – 12,00

i od 16,00 do 24,00

Harmonogram dyżurów Komisji na kolejne dni zostanie opublikowany w dniu 17.09.2018

artykuł nr 57

Dyżur Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

11.09.2018 wtorek

8,00 – 10,00 i od 17,00 -19,00

Harmonogram dyżurów Komisji na kolejne dni zostanie opublikowany w dniu 12.09.2018 o godz. 8,30

artykuł nr 58

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 30.08.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 449.420 KB
artykuł nr 59

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 04.09.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 566.344 KB
artykuł nr 60

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 31.08.2018r.

Załączniki:
Obwieszczenie 321.367 KB
artykuł nr 61

INFORMUJEMY, ŻE W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W GMINIE RĘDZINY ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA SOŁECKIE POŚWIĘCONE FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU NA ROK 2019:

- 05 WRZEŚNIA 2018 ROKU (ŚRODA), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY - OKUPNIKI, W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU, UL. DZIAŁKOWICZÓW,

- 10 WRZEŚNIA 2018 ROKU (PONIEDZIAŁEK), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – OSIEDLE, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RĘDZINACH – OSIEDLU, UL. MICKIEWICZA,

- 12 WRZEŚNIA 2018 ROKU (ŚRODA), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA RUDNIKI, W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKACH, UL.SZKOLNA,

- 17 WRZEŚNIA 2018 ROKU (PONIEDZIAŁEK), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA KOŚCIELEC, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIELCU, UL. WOLNOŚCI,

- 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU (CZWARTEK) O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – WYRAZÓW, W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RĘDZINACH, UL. SZKOLNA,

- 21 WRZEŚNIA 2018 ROKU ( PIĄTEK) O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY - KOLONIA, W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W RĘDZINACH, UL. SZKOLNA,

- 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU (WTOREK), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ, UL SREBRNA,

- 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU (CZWARTEK), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA KONIN, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KONINIE, UL. KIELECKA.

artykuł nr 62

Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 24 sierpnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 10.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:

1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.

2. Pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031.

4. Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.

artykuł nr 63

Posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2018.994 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 24 sierpnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 14.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Rędzinach

Porządek posiedzenia:
---------------------------

1. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rędziny

2. Uchwała w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

3. Uchwała w sprawie przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach poprzez zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach , na ul. Szkolną 7 w Rędzinach

4. Sprawy różne

artykuł nr 64

Zawiadomienie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 21.08.2018r.

Załączniki:
zawiadomienie 272.232 KB
artykuł nr 65

LV sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,994) informuję, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z LIV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
2. Pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031.
4. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Rędziny.
5. Określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
6. Przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach
poprzez zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach na ul. Szkolną 7
w Rędzinach.
7. Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 66

Ogłoszenie

Ponownie informujemy

co powinien zrobić rolnik po stwierdzeniu szkód w jego gospodarstwie


Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik), dostępnym również w urzędzie gminy (pok. 7).
Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz wpisać wszystkie wymagane dane.
Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

Wójt po wpłynięciu zgłoszenia rolnika przekazuje wniosek powołanej zarządzeniem komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Komisja szacuje szkody a następnie sporządza protokół. Protokół podpisany przez wszystkich członków komisji wraz z przewodniczącym tutejszy urząd przekazuje do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Śląski Urząd Wojewódzki rozpatruje i podejmuje decyzje o wypłacie odszkodowania.

Załączniki:
Wniosek o oszacowanie szkód 1.112 MB
artykuł nr 67

Obwieszczenie

Ministra Inwestycji i Rozwoju

Załączniki:
Obwieszczenie 405.970 KB
artykuł nr 68

Ogłoszenie

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 28 sierpnia
2018 r. (tj. wtorek) na godz. 08:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej podwyżek dla kierowców w Gminnym Zakładzie
Komunikacyjnym w Rędzinach.
2. Omówienie i wyrażenie opinii w sprawie pisma z dnia 30.07.2018 r. dotyczącego likwidacji
szkód wynikających z braku odpływu wód przy posesji na skrzyżowaniu ulic Wolności
i Wiatrakowej.
3. Sprawy różne.

artykuł nr 69

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu

artykuł nr 70

Zebranie Sołeckie Rędziny - Kolonia

W dniu 16 sierpnia 2018 roku (czwartek), o godz. 17:00, w OSP Rędziny odbędzie się zebranie sołeckie Sołectwa Rędziny - Kolonia

Załączniki:
Informacja 438.868 KB
artykuł nr 71

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 24.07.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 630.318 KB
artykuł nr 72

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 31 lipca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 16.30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:
1) Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2) Wybór protokolanta.
3) Rozpatrzenie skargi mieszkańca Marianki Rędzińskiej
4) Sprawy różne.
5) Zakończenie posiedzenia


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Rędziny
Szymon Wiśniewski

artykuł nr 73

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 28.06.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 268.898 KB
artykuł nr 74

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 27.06.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 189.823 KB
artykuł nr 75

Informacja

Nowe zasady przyznawania dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Załączniki:
Informacja 18.180 KB
artykuł nr 76

Obwieszczenie

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Załączniki:
Obwieszczenie 325.587 KB
artykuł nr 77

KRUS przypomina i informuje

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2018 r.

Załączniki:
KRUS przypomina i informuje 35.274 KB
artykuł nr 78

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego z dnia 02.07.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 417.392 KB
artykuł nr 79

Obwieszczenie

WÓJTA GMINY RĘDZINY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Zał.1.Mapa prognozy OOŚ_Marianka Rędzińska_03.2018.pdf

rysunek_projekt.pdf

Załączniki:
Obwieszczenie 648.659 KB
klauzula 504.403 KB
Marianka Rędzińska_prognoza_MPZP_02_2018 1.159 MB
Projekt Uchwały 232.378 KB
strona tytułowa 549.938 KB
artykuł nr 80

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 26.06.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 485.135 KB
artykuł nr 81

Zarządzenie nr 0050.77.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 czerwca 2018 roku.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Załączniki:
zwg0050.77.2018 390.272 KB
zal do zwg0050.77.2018 801.883 KB
artykuł nr 82

Nowe Prawo Wodne - Informacja

W dniu 01 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne, która wprowadziła opłatę za usługi wodne, uiszczaną m.in. za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Niektórzy z właścicieli nieruchomości odczują obciążenia finansowe, gdyż będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za usługi wodne.

Realizując zapisy w/w ustawy Urząd Gminy w Rędzinach aktualnie wysyła do właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zawiadomienie o opłatach za usługi wodne, na podstawie których właściciele są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenia dotyczące każdej z posiadanych nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.zabudowanej więcej niż 70% (do których zalicza się budynki, budowle, kostka brukowa, droga utwardzona, taras lub inna utwardzona powierzchnia), mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 w/w ustawy wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym jeśli otrzymacie Państwo pismo z Urzędu Gminy Rędziny
dotyczące ustalenia opłaty za usługi wodne prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia oraz doręczenie ( osobiście lub pocztą) do Urzędu Gminy w Rędzinach. Na podstawie złożonych oświadczeń pracownicy urzędu ustalą kto jest zobowiązany do dokonania wpłaty. Osobom które będą zgodnie z przepisami prawa zobowiązane do dokonania wpłaty wyślemy stosowną pisemną informację.

artykuł nr 83

LIV sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994) informuję, że w dniu 27 czerwca 2018 roku /tj. środa/ o godz. 1530 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z LII i LIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu za 2017 rok
2. Zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr 70/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku.
3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
5. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe.
6. Zmiany Uchwały Nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Zmiany Uchwały NR 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.
8. Wynagrodzenia Wójta Gminy.

III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
3. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 84

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 26 czerwca 2018 r. (tj.wtorek) na godz. 7.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:

1. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu za 2017 rok

2. Zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr 70/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku.

3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.

4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.

5. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe.

6. Zmiany Uchwały Nr 24/LII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 8.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7. Zmiany Uchwały NR 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.

8. Wynagrodzenia Wójta Gminy.

artykuł nr 85

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 335.393 KB
artykuł nr 86

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 2018.06.08

Załączniki:
Obwieszczenie 749.514 KB
artykuł nr 87

Zarządzenie nr 0050.70.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 czerwca 2018 roku.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych w Rędzinach przy ul.: Broniewskiego 4, Broniewskiego 6, Mickiewicza 1, Mickiewicza 3, Mickiewicza 4 oraz Marianka Rędzińska ul. Srebrna 21

WRAZ Z WYKAZEM NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW

Załączniki:
zwg0050.70.2018 514.221 KB
zal do zwg0050.70.2018 1.245 MB
artykuł nr 88

Zarządzenie nr 0050.67.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2018 roku.
w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Rędziny

WRAZ Z WYKAZEM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Załączniki:
zwg0050.67.2018 367.224 KB
zal do zwg0050.67.2018 392.864 KB
artykuł nr 89

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 13 czerwca 2018 r. (tj. środa) na godz. 18,00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad Gminna Halą Sportową w Rędzinach-Osiedlu.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1) Rozpatrzenie dwóch pism (skarg) skierowanych do Przewodniczącego Rady Gminy przez

Radną z okręgu nr 8 Lidię Warwasińską.

2) Analiza planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz przygotowanie się do realizacji kolejnego

punktu z planu.

3) Sprawy różne.

artykuł nr 90

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 czerwca 2018

Załączniki:
Obwieszczenie 379.070 KB
artykuł nr 91

Informacja

Światowy Dzień Środowiska

Załączniki:
Informacja 217.494 KB
artykuł nr 92

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.

Załączniki:
Sprawozdanie 1.620 MB
artykuł nr 93

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego z 23.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 503.521 KB
artykuł nr 94

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 24.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 595.679 KB
artykuł nr 95

Zarządzenie nr 0050.63.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 maja 2018 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

Załączniki:
zwg0050.63.2018 272.185 KB
zal do zwg0050.63.2018 549.377 KB
artykuł nr 96

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 24 maja 2018 r. (tj. czwartek) na godz. 7.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :


Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:


1. Podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.
2. Podjęcia uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu przygotowanie i wspólną realizację projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów.”
3. Sprawy różne

artykuł nr 97

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 24 maja 2018 r.
(tj. czwartek) na godz. 07:15 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:


1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu i opłaty manipulacyjnej.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
dr inż. Łukasz Kulesza

artykuł nr 98

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 541.088 KB
artykuł nr 99

Postanowienie Nr DCZ1-5232-1/2018

KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Rędziny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Postanowienie 1,013.972 KB
Załącznik 383.124 KB
artykuł nr 100

Informacja KBW

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia b.r. funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Rędziny objął Pan Stanisław Rorat

http://czestochowa.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/25293_WYKAZ_URZEDNIKOW_WYBORCZYCH_POWOLANYCH_NA_OBSZARZE_DZIALANIA_DELEGATURY_KBW_W_CZESTOCHOWIE

artykuł nr 101

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 563.887 KB
artykuł nr 102

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 526.560 KB
artykuł nr 103

Zarządzenie nr 0050.57.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 maja 2018 roku
w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny - Wyrazów, mającego na celu
wybór Sołtysa oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej

Załączniki:
zwg0050.57.2018 406.956 KB
artykuł nr 104

Posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 08 maja 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 11.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Zmiana uchwały nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2017 rokuw sprawie przyjęcia programu GKRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
 2. Sprawy różne
artykuł nr 105

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 08 maja 2018 r.
(tj. wtorek) na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.
2. Sprawy różne.

artykuł nr 106

Obwieszczenie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Załączniki:
Obwieszczenie 978.211 KB
artykuł nr 107

Obwieszczenie

Ministra Inwestycji i Rozwoju

Załączniki:
Obwieszczenie 442.481 KB
artykuł nr 108

LII sesję Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875 z pózn.zm.) informuję, że w dniu 08 maja 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LII sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z LI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
2. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego za zadanie drogowe.
3. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.
5. Zmiany Uchwały Nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia
21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
6. Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.
7. Uchylenia uchwały Nr 16/LI/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018r.
III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 109

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 8 maja 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 9.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:

 1. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
 2. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego za zadanie drogowe.
 3. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.
 5. Zmiany Uchwały Nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
 6. Sprawy różne
artykuł nr 110

Informacja

dla mieszkańców posiadających przydomową oczyszczalnie ścieków

Załączniki:
Informacja 777.430 KB
artykuł nr 111

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27.04.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 557.840 KB
artykuł nr 112

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 27 kwietnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1) Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2) Wybór protokolanta.

3) Analiza materiałów z kontroli przeprowadzonej w GOPS w dniu 27.04.2018r.

4) Opracowanie draftu protokołu z kontroli w GOPS w Rędzinach.

5) Rozpatrzenie kolejnej skargi Radnej Lidii Warwasińskiej na zaniedbania oraz nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wójta oraz podległych mu urzędników w sprawie GOPS.

6) Sprawy różne.

7) Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 113

Informacja

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

Wojewoda Śląski informuje, że w związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, wystąpiła konieczność podjęcia działań zapobiegawczych.

W przypadku odnalezienia padłych dzików należy zgłosić to niezwłocznie do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, działających na podstawie art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. – tel. (34) 378-51-01

Centrum Zarządzania Kryzysowego przyjmuje zgłoszenia całodobowo i niezwłocznie przekazuje informacje do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który określa dalszy sposób postępowania z padłym zwierzęciem lub zwierzętami.

W opinii ekspertów padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia chorobą. Choroba przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt oraz przez ludzi. Szczególnie duży wpływ na niekontrolowane przenoszenie się choroby, nawet na duże odległości, ma wykorzystywanie do konsumpcji przetworzonego mięsa dzików (przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich odpadów).

artykuł nr 114

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 17 kwietnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach
Porządek posiedzenia:
---------------------------


1. 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w 2017 roku, w tym :

-sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2016 -2020.
-sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rędziny w latach 2016-2020.
- przedstawienie działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy -w tym skład osobowy Zespołu.
2. GOPS Rędziny - Ocena zasobów pomocy społecznej.
3. Sprawy różne

artykuł nr 115

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK

artykuł nr 116

Lista osób oczekujących na oddanie w najem lokalu socjalnego w roku 2018

Załączniki:
Lista 112.316 KB
artykuł nr 117

posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 14.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach

Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Uchwała w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół znajdujących się na terenie Gminy Rędziny, dla których nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 2. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu,

Zdrowia i Polityki Społecznej

Dominik Glica

artykuł nr 118

informacja odnośnie szczepionek dla lisów

Załączniki:
Informacja 719.006 KB
artykuł nr 119

posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r.
(tj. wtorek) na godz. 13:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:
a. opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Rędziny w 2018 r.
b. zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji
celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu
opłat za korzystanie ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków
w Częstochowie.

2. Omówienie i wyrażenie opinii w przedmiocie:
a. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych lokali
mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:
i. lokal mieszkalny nr 14, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Srebrnej 19 w miejscowości Marianka Rędzińska - lokal zwolniony
w wyniku eksmisji głównego najemcy w związku z zadłużeniem czynszowym,
ii. lokal mieszkalny nr 5, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Srebrnej 23 w miejscowości Marianka Rędzińska - lokal zwolniony po
śmierci głównego najemcy,
b. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr ewid. 700/1 k.m. 7
obręb Rudniki - nieruchomość gruntowa, niezabudowana o powierzchni 0,1303 ha,
przeznaczona w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
c. użyczenia na czas nieokreślony hali sportowej, boiska sportowego „ORLIK” oraz siłowni,
zlokalizowanej na działce nr ewid. 2/11 k.m. 7 obręb Kolonia Rędziny, na rzecz
Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach na prowadzenie działalności statutowej.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
dr inż. Łukasz Kulesza

artykuł nr 120

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r. (tj.wtorek) na godz. 14,00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:
--------------------------- .
1. Rozpatrzenie skarg dotyczących zaniedbań oraz nienależytego wykonywania zadań, a także przewlekłe załatwianie spraw przez organ wykonawczy Wójta Gminy Rędziny.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Rędzinach
Szymon Wiśniewski

artykuł nr 121

Do 6 kwietnia 2018 r. Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Załączniki:
Informacja o urzędnikach 963.932 KB
artykuł nr 122

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 20 marca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 16:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach
Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok, w tym : zadania asystenta rodziny i sposób rozliczania zadaniowego systemu pracy asystenta rodziny w 2017roku.
2. Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Rędziny w latach 2016 -2018.
3. Podsumowanie „Programu 500+” za rok 2017.
4. Sprawy różne


Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu,
Zdrowia i Polityki Społecznej

Dominik Glica

artykuł nr 123

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 27 marca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 14:30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :
Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach:
1. Podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Rędziny lub jej
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia ulg.
3. Zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie.
4. Sprawy różne

artykuł nr 124

LI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875) informuję, że w dniu 27 marca 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z L sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Rędziny w 2018 roku.
2. Podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
3. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Rędziny lub jej
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia ulg.
4. Zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie.
5. Zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół
znajdujących się na terenie Gminy Rędziny, dla których Gmina Rędziny nie ma
obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 125

Ogłoszenie

PKP S.A.

Zaprasza do rokowań na zbycie nieruchomości

Załączniki:
Ogłoszenie 957.664 KB
artykuł nr 126

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 15.03.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 274.572 KB
artykuł nr 127

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 28.02.2018r.

Załączniki:
Obwieszczenie 652.937 KB
artykuł nr 128

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 7 marca 2018 r. (tj. środa) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1)Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2)Wybór protokolanta.

3)Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

4)Sprawy różne.

5)Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Podpisano:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 129

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Częstochowie

Do 15 marca Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Załączniki:
Nabór na urzedników wyborczych 68.000 KB
artykuł nr 130

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 27 lutego 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1) Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2) Wybór protokolanta.

3) Rozpatrzenie skargi ( nr 15.10.4.2017) mieszkańców Rędziny-Osiedle na stawki taryf opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kontekście nowych materiałów.

4) Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

5) Sprawy różne.

6) Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 131

L sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875) informuję, że w dniu 27 lutego 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87, sala sesyjna, odbędzie się L sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:


I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLIX sesji zostały zgłoszone
uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Korekty Uchwały nr 3/XLIX/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 stycznia na 2018 rok.
2. Zmian w Budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032
4. Nadania nazwy ulicy.
5. Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

III . Informacje i zapytania :
1. Odczytanie protokołu z Komisji Rewizyjnej.
2. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
3. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 132

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Załączniki:
Informacja 957.615 KB
artykuł nr 133

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie

Załączniki:
Informacja 377.267 KB
artykuł nr 134

WSTĘPNA LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKTACH

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”

oraz

„Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”

W załączeniu publikujemy listę uczestników wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projektach.

Prosimy o niezwłoczne uregulowanie opłaty za inwentaryzację na konto firmy projektowej:

ADJUS, ul. Prosta 11, 42-233 Wierzchowisko, numer konta: 55898000092011007076800001

w następującej wysokości w zależności od rodzaju wybranej instalacji:

 • w przypadku instalacji fotowoltaicznej: 80,00 zł brutto, w tytule płatności: „inwentaryzacja w Gminie Rędziny – instalacja fotowoltaiczna”

i /lub

 • w przypadku pompy ciepła: 250,00 zł brutto, w tytule płatności: „inwentaryzacja w Gminie Rędziny – pompa ciepła”.

Ostateczny termin uregulowania należności mija w dniu 23.02.2018 roku. W przypadku niedokonania wpłaty, uczestnik projektu zostanie skreślony ze wstępnej listy – co wiąże się z niezakwalifikowaniem do projektu.

Załączniki:
Lista wstępna fotowoltaika 725.801 KB
Lista wstępna pompy 721.450 KB
artykuł nr 135

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali nad Halą Sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2. Rozpatrzenie skargi ( nr 15.10.4.2017) mieszkańców Rędziny-Osiedle na stawki taryf opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kontekście nowych materiałów.

3. Rozpatrzenie skarg numer (15.10.2.2018), (15.10.3.2018), (15.10.4.2018), (15.10.5.2018 ) dotyczących działalności Wójta.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny

Szymon Wiśniewski

artykuł nr 136

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie sprawozdania ZGMiK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy narok 2018.
 2. Przyjęcie sprawozdania GZK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
 3. Konsultacje z przedstawicielami załogi GZK
 4. Sprawy różne
artykuł nr 137

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 1345 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie sprawozdania GZK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
 2. Konsultacje z przedstawicielami załogi GZK.
 3. Sprawy różne.
artykuł nr 138

KRUS - Ważne dla opłacających składki zdrowotne

artykuł nr 139

Komisja oświaty

Posiedzenia komisji oświaty w dniu 20.02.2018 roku o godz. 16,00 w Urzędzie Gminy Rędziny

artykuł nr 140

NABÓR WNIOSKÓW NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

artykuł nr 141

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 30 stycznia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 14.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali nad Halą Sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- .

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór protokolanta
5. Przygotowanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.01.2018 roku
6. Analiza materiałów z kontroli w Urzędzie Gminy praca nad draftem protokołu z kontroli.
7. Sprawy różne
8. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 142

XLIX sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016.poz.446) informuję, że w dniu 30 stycznia 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1300 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach –Osiedlu ul. Działkowiczów 20 odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLVIII sesji zostały zgłoszone
uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w
Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Rędzinach poprzeć zmianę siedziby z ul. Działkowiczów 3 w Rędzinach na ul.
Działkowiczów 20 w Rędzinach.
2. Zamiaru przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach
poprzeć zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach na ul. Szkolną 7
w Rędzinach.
3. Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032.
III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 143

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 10.01.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 634.420 KB
artykuł nr 144

Informacja

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA 2018 R.

Załączniki:
Informacja 424.334 KB
artykuł nr 145

Informacja

Na temat zapaleniu wątroby typu A (wzw A)

Załączniki:
Informacja 688.722 KB
artykuł nr 146

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 26 stycznia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej.
Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
2. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach
za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Sprawy rożne.

artykuł nr 147

Informacja

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

artykuł nr 148

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 19 stycznia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 15.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:
--------------------------- .
1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór protokolanta
5. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Osiedla dotyczących taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków.
6. Wysłuchanie zaproszonych gości
7. Pytania w sprawie
8. Analiza materiałów z kontroli w Urzędzie Gminy praca nad draftem protokołu z kontroli.
9. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018
10. Sprawy różne
11. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.