artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę  na dzień 28 GRUDNIA 2018 r. (tj. PIĄTEK) na godz. 13,10 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Zaopiniowanie wniosku.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 2

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2016.446 z póżn.zm.)  z w o ł u j ę  na dzień 28 grudnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.30  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny nalata 2019-2021
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz OchronyOfiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata 2019-2021”.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu osłonowego w Gminie Rędziny „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego doświadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Zaopiniowanie uchwaływ sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 6.  Sprawy różne.

artykuł nr 3

IV sesję Rady Gminy Rędziny

  Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2018.994 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 28 grudnia 2018 roku /tj. piątek/  o godz. 1330 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny, IV sesję Rady Gminy Rędziny

z następującym porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z III sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny na  lata 2019-2021
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata 2019-2021”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu osłonowego w Gminie Rędziny „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2019 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad IV sesji  Rady Gminy Rędziny.
artykuł nr 4

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2016.446 z póżn.zm.)  z w o ł u j ę  na dzień 18 grudnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 13.30  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

—————————

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktykii  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

2. Sprawy różne

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 11.12.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 439 KB