artykuł nr 1

Uchwała Nr 343/LVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny