artykuł nr 1

Uchwała nr 155/XXVI/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 lipca 2020r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Rędziny za 2019 rok