artykuł nr 1

Uchwała Nr 21/III/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r