artykuł nr 1

Uchwała Nr 14/II/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Załączniki:
RG-14-II-2018MB