artykuł nr 1

Uchwała Nr 101/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.