artykuł nr 1

Uchwała Nr 93/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018