artykuł nr 1

LVI Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2022 roku (tj. środa )
 o godz. 17:00 w Centrum Usług Społecznościowych, LVI Sesję Rady Gminy Rędziny.


  Proponowany porządek obrad:  
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2023-2025.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
 2022-2032.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2023 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Rędziny
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.  Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
13.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
14.  Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Gminy Rędziny.