artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372 z pózn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.)

z w o ł u j ę na dzień 11 stycznia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.

 

Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w ZSP nr 1 w Rędzinach.
  2. planu pracy Komisji na 2022 rok.
  3. Sprawy bieżące.