artykuł nr 1

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 16 grudnia 2021r. (tj. czwartek) o godz. 16.30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
2.  Zaopiniowanie wniosku o wyrażenie opinii w przedmiocie zbycia działek.
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2021.
4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2022.
5.  Sprawy różne.


Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia przyjmowane do 15 grudnia 2021r.