artykuł nr 1

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372) z w o ł u j ę na dzień 23 listopada 2021r. (tj. wtorek) o godz. 17.30  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).
Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
3.  Sprawy różne.


Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.
Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia przyjmowane do 22 listopada 2021r.