artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372)  w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.)
z w o ł u j ę  na dzień 22 września 2021 r. (tj. środa) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.

Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia :  
  1.  Ustalenie składu osobowego i przygotowanie kontroli w Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach – zgodnie z uchwałą  Rady Gminy
Rędziny  Nr 188/XXXI/2020  z dnia 22 grudnia 2020 r.
 2. Sprawy bieżące.