artykuł nr 1

XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.,poz.713 z póżn.zm.) informuję, że w dniu  10 sierpnia 2021 roku (tj. wtorek) odbędzie się XXXIX Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.17,00.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
Proponowany porządek  obrad:  

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Rędziny nr 215/XXXVIII/2021  z dnia 27 lipca 20021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy  na 2021 rok.
4.  Zamknięcie obrad XXXIX Nadzwyczajnej Sesji  Rady Gminy Rędziny.

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny  chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem.
Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 113, lub mailem: ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 09 sierpnia 2021 r.