artykuł nr 1

XXXVIII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z póżn.zm.) informuję, o zwołanej na dzień 27 lipca 2021 roku (tj. wtorek) XXXVIII Sesji Rady Gminy Rędziny, która odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.15.00
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Proponowany porządek obrad:  
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
4.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2021-2032.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2021 r.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2021/2022.
9.  Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Rędziny przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rędziny.
10.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
11.  Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Rędziny.


Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem.Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew.113, lub mailem:ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 26 lipca 2021 r