artykuł nr 1

XXXI Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z póżn.zm.) informuję, że w dniu  22 grudnia 2020 roku (tj. wtorek), odbędzie się  XXXI Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.13,00.W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
 

Proponowany porządek  obrad:  
1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXIX, XXX sesji zostały  zgłoszone uwagi.
4.  Zabranie głosu przez Przedstawiciela Aeroklubu.
5.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
6.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2020-2032.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków  niewygasających  z upływem  roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu  Gminy Rędziny na 2021 rok.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia  stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach  na rok 2021.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Rędziny.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie  Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2021.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
16.  Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 167/XXVIII/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 września  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2021-2026.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
19.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
20.  Zamknięcie obrad XXXI Sesji  Rady Gminy Rędziny.

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny  chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem:rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 21 grudnia 2020 r.