artykuł nr 1

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień  21 grudnia  2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14,00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego  z  rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Proponowany porządek posiedzenia :  
1.  Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2020-2032.
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem  roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032.
5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu  Gminy Rędziny na 2021 rok.
6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia  stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego  Zakładu  Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2021.  
7.  Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.  Zgłoszenia są przyjmowane do 18 grudnia 2020 r.