artykuł nr 1

XIX sesja Rady Gminy Rędziny

  Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 17 grudnia 2019 roku  (tj. wtorek) o godz. 14,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Rędziny  z następującym porządkiem  obrad:

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
4.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.  
7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2020.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w 2020  roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata  2020-2032.   
10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania budżetu Gminy Rędziny na 2020 rok.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
12.  Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w ZSP w Kościelcu.
13.  Zapytania i wolne wnioski oraz  korespondencja Rady Gminy.
14.  Zamknięcie obrad XIX sesji  Rady Gminy Rędziny.