artykuł nr 1

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2016.446 z póżn.zm.)  z w o ł u j ę  na dzień 28 grudnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.30  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

  1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny nalata 2019-2021
  2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz OchronyOfiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rędziny na lata 2019-2021”.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu osłonowego w Gminie Rędziny „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego doświadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  5. Zaopiniowanie uchwaływ sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 6.  Sprawy różne.