artykuł nr 1

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2016.446 z póżn.zm.)  z w o ł u j ę  na dzień 18 grudnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 13.30  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

—————————

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktykii  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

2. Sprawy różne