artykuł nr 1

Ogłoszenie

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 21 grudnia 2017 roku (tj. w czwartek)
o godz. 13:00  w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:  

I. Część porządkowo - wstępna:
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLVII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.  Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6.  Wnioski i zapytania sołtysów.


II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.  Korekty uchwały Nr 88/XLVII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 listopada 2017 roku
2.  Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok
3.  Budżetu Gminy Rędziny na 2018 rok
4.  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2018-2032
5.  Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
6.  Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 w miejscowości Karolina nr 27 Gmina Rędziny”
7.  Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
8.  Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2018
9.  Zmiany uchwały nr 45/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

III . Informacje i zapytania
1.  Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.  Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Rędziny