artykuł nr 1

XLVII sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 28 listopada 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1300  w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:  

I. Część porządkowo - wstępna:
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLVI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.  Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6.  Wnioski i zapytania sołtysów.


II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.  Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok
2.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022
3.  Określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
4.  Określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
5.  Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2018
6.  Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2018
7.  Zmiany uchwały nr V/7/2015 sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2019”
8.  Nadania honorowego Obywatelstwa Gminy Rędziny

 

III . Informacje i zapytania
1.  Protokół kontroli w Gminnym Przedszkolu w Kościelcu.
2.  Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
3.  Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Rędziny