artykuł nr 1

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

W dniu  26 czerwca  2017 roku  (tj. w poniedziałek ) o godz. 1500  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się 10 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu.

Porządek  posiedzenia:

--------------------------------- 

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok.

2.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017 – 2022 .

3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

4. Sprawy różne.

Przygotowanie szczegółowej informacji z wykonania § 4700 w dziale 750 Administracja publiczna oraz rozdz. 75022  Rada Gminy.