artykuł nr 26

Ogłoszenia o naborze dla partnera

Gmina Rędziny na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ESO 4.6 Działanie 6.1 Edukacja Przedszkolna: wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Poprawa efektywności kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Rędziny.

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy, począwszy września 2023 roku (rok szkolny 2023/2024).

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze 43 KB
Ogłoszenie 1,014 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie

KONKURS OFERT

na wykonanie następującej usługi :

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn.

Kompleksowy remont Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach wraz z budową zadaszenia strefy wejściowej.

artykuł nr 28

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Rędziny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY RĘDZINY NA LATA 2023-2027

artykuł nr 29

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
podinspektora ds. obsługi rady i kadr

artykuł nr 30

zarządzenie nr 0050.64.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2023 roku

Załączniki:
0050.64.2023 62 KB