artykuł nr 21

Ogłoszenie

Zamówienie na: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny.

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-479c05a2-e69b-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania

ocds-148610-479c05a2-e69b-11ed-9355-06954b8c6cb9

Numer referencyjny postępowania

ZP.271.05.2023

Status

Wszczęte

Procedura

Krajowa

Faza postępowania

Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych

Tryb postępowania

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia

Tak

Czy postępowanie jest publicznie dostępne

Tak

Termin składania

29 maja 2023, godz 09:00

 

 

 
 

Termin otwarcia

29 maja 2023, godz 10:00

 
   
   

Pozycja w planie postępowań

  2023 1.1.4

 

 

 

Sposób składania ofert: Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i   zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Interaktywnego Formularza Ofertowego zgodnie z zapisami w pkt. 9 i 10 SWZ.

artykuł nr 22

Ogłoszenie

Zamówienie na: Poprawa infrastruktury dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny.

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c820ea62-e3fb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Identyfikator postępowania

ocds-148610-c820ea62-e3fb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Numer referencyjny postępowania

ZP.271.04.2023

Status

Wszczęte

Procedura

Krajowa

Faza postępowania

Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych

Tryb postępowania

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia

Tak

Czy postępowanie jest publicznie dostępne

Tak

Termin składania

24 maja 2023, godz 09:00

 

 

 
 

Termin otwarcia

24 maja 2023, godz 10:00

 
   
   

Pozycja w planie postępowań

 

  2023 1.1.3

 

 

 

 

Sposób składania ofert: Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i   zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Interaktywnego Formularza Ofertowego zgodnie z zapisami w pkt. 9 i 10 SWZ.

artykuł nr 23

Ogłoszenie

Zamówienie na: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gminy Rędziny - wg formuły: zaprojektuj i wybuduj.

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59e45423-e01e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

 

Identyfikator postępowania

ocds-148610-59e45423-e01e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Numer referencyjny postępowania

ZP.271.03.2023

Status

Wszczęte

Procedura

Krajowa

Faza postępowania

Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych

Tryb postępowania

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia

Tak

Czy postępowanie jest publicznie dostępne

Tak

Ilość części

2

Część: 1

Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych

Część: 2

Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych

Termin składania

Termin otwarcia

Termin składania

Termin otwarcia

Termin składania

Termin otwarcia

Termin składania

Termin otwarcia

9 maja 2023, godz 09:00

9 maja 2023, godz 10:00

12 maja 2023, godz 09:00  

12 maja 2023, godz 10:00  

16 maja 2023, godz 09:00  

16 maja 2023, godz 10:00

18 maja 2023, godz 09:00

18 maja 2023, godz 10:00

 

 

 
 
   
   
   

Pozycja w planie postępowań

 

  2023 1.1.6

 

 

 

Sposób składania ofert:  Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i  zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Interaktywnego Formularza Ofertowego zgodnie z zapisami w pkt. 9 i 10 SWZ.

artykuł nr 24

zarządzenie nr 0050.74.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2023 roku

w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zdań publicznych w Gminie Rędziny w 2023 roku z zakresu:

A.   Turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy w okresie ferii letnich

B.   Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Załączniki:
0050.74.2023 491 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenia o naborze dla partnera

Gmina Rędziny na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

ESO 4.6 Działanie 6.2 Kształcenie ogólne: wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Rędziny.

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy, począwszy września 2023 roku (rok szkolny 2023/2024).

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze 43 KB
Ogłoszenie MB