artykuł nr 1

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektora ds. ochrony środowiska

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych 15 kV i 1kV w celu zasilania elektroenergetycznego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina gmina Rędziny

artykuł nr 3

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach: Sukcesywna dostawa oleju napędowego
 

artykuł nr 4

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Załączniki:
Informacja o wynikach naboru 159 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Rędziny w związku z realizacją projektu pn. „Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w Gminie Rędziny", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług przewozowych, w ramach realizacji projektu „Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w Gminie Rędziny", w zakresie przewozu młodzieży szkolnej wraz z opiekunami z dwóch placówek oświatowych na miejsce wycieczki szkolnej i z powrotem.