artykuł nr 1

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RĘDZINY

Wymogi nowoczesnych systemów zarządzania stawiają przed wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego potrzebę opracowania strategicznego planu rozwoju , czyli sformułowania wizji rozwoju , celów na drodze do jej osiągnięcia oraz środków służących realizacji założonych celów.

 

Posiadanie strategicznego planu rozwoju stanowi warunek konieczny przy ubieganiu się o środki pomocowe i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Plan ten jest też niezbędnym narzędziem wykorzystywanym i pomocowym w bieżących pracach władz samorządowych a w szczególności przy:

 

  • Opracowywaniu ofert inwestycyjnych w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych /krajowych i zagranicznych/,
  • Ustalaniu programów rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • Promocji gminy.

 

Planowanie strategiczne to systematyczna metoda radzenia sobie ze zmianami , budowania konsensusu obejmującego całą społeczność oraz tworzenia wspólnej wizji lepszej przyszłości gospodarczej. Jest to proces twórczy , którego celem jest zidentyfikowanie najważniejszych zjawisk oraz uzgodnienie wiarygodnych celów , zadań i strategii , których realizacja będzie dotyczyć tych zagadnień. Planowanie strategiczne to proces uspołeczniony czyli mieszkańcy danej społeczności dają władzy przyzwolenie do działania. Lokalni liderzy zarówno ci z sektora publicznego jak i prywatnego muszą osiągnąć konsensus co do wizji przyszłości gospodarczej gminy , a następnie podjąć współpracę w celu realizacji tego ,co jest niezbędne i pożyteczne dla stworzenia tej przyszłości. Plan strategiczny musi stanowić własność całej społeczności.

 

Uspołecznienie procesu tworzenia Strategii przede wszystkim pozwala na uporządkowane sformalizowanie wielu pomysłów i propozycji funkcjonujących w różnych środowiskach społecznych , gospodarczych, politycznych i zawodowych. Z tej racji już sam etap tworzenia strategii jest początkiem procesu integracji społeczności lokalnej .

 

Aktywne planowanie strategii bazuje na wiedzy wybranych ekspertów i w praktyce pozwala przejąć od początkowo nieuporządkowanej wielości sformułowań o charakterze życzeniowym do podgrupowych i w miarę realistycznie sformułowanych celów i zadań służących ich realizacji. Consensus taki pozwala władzom gminy realizować zapisy Strategii Gminy w miarę bezkonfliktowo i przy dużej akceptacji społeczności lokalnej. Etapy budowy Strategii rozwoju Gminy :

 

  1. Raport o stanie gminy
  1. Analiza SWOT
  1. Deklaracja misji i wizja rozwoju
  1. Strategiczne cele rozwoju
  1. Zasady zarządzania Strategią

 

Punktem wyjścia do sformułowania strategii rozwoju jest opracowanie raportu o stanie gminy. Zawiera on dane , charakteryzujące zmiany i tendencje w głównych obszarach życia społeczno-gospodarczego , dotyczące przede wszystkim : sytuacji demograficznej , struktury gospodarczej , rynku pracy, infrastruktury technicznej. Następnym etapem prac jest przeprowadzenie analizy SWOT. Wynikiem tych prac jest wskazanie mocnych i słabych stron gminy na dzień dzisiejszy oraz szans i zagrożeń na przyszłość. Identyfikacja mocnych i słabych stron gminy jest efektem badania jej potencjału społeczno-ekonomicznego oraz jej zdolności do przetrwania i rozwoju. Analiza tych relacji jest bardzo przydatna przy konstruowaniu celów strategicznych i konkretnych zadań realizacyjnych.

Obszary strategiczne to zhierarchizowane , najważniejsze dla rozwoju gminy obszary problemowe, wyznaczające kierunki koncentracji działań władz samorządowych i społeczności lokalnej rokujące największe szansę na jej szybki rozwój i to zgodnie z nakreśloną wizją. W ramach wybranych obszarów strategicznych określa się cele strategiczne oraz środki służące do ich realizacji, definiowane jako konkretne zadania realizacyjne.  


Załączniki:
Strategia rozwoju Gminy Rędziny 240 KB