artykuł nr 1

Uchwała Nr 375/LX/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług ,pomocy
rzeczowej, posiłku, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków
celowych będących w zakresie zadań własnych

Załączniki:
Wyniki do RG-375-LX-2023 481 KB
RG-375-LX-2023 290 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 374/LX/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny Osiedle

Załączniki:
Wyniki do RG-374-LX-2023 480 KB
RG-374-LX-2023 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 373/LX/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 13 czerwca 2023 roku

W sprawie: Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny w 2023 roku na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowane przez osoby fizyczne

Załączniki:
Wyniki do RG-373-LX-2023 481 KB
RG-373-LX-2023 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 372/LX/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 13 czerwca 2023r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

Załączniki:
Wyniki do RG-372-LX-2023 481 KB
RG-372-LX-2023 370 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 371/LX/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Rędziny za 2022 rok

Załączniki:
Wyniki do RG-371-LX-2023 481 KB
RG-371-LX-2023 163 KB