artykuł nr 1

Uchwała Nr 356/LVIII/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
Wyniki głosowania 481 KB
RG-356-LVIII-2023 763 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 355/LVIII/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny

Załączniki:
Wyniki głosowania 481 KB
RG-355-LVIII-2023 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 354/LVIII/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2023 roku

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2023r

Załączniki:
Wyniki głosowania 480 KB
RG-354-LVIII-2023 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 353/LVIII/2023

Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2023r.

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych

Załączniki:
Wyniki głosowania 479 KB
RG-353-LVIII-2023 318 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 352/LVIII/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 21 lutego 2023 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem

Załączniki:
Wyniki głosowania 479 KB
RG-352-LVIII-2023 651 KB