artykuł nr 1

Uchwała nr 107/XVII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działania Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (1510.9.2019)

Załączniki:
RG-107-XVII-2019 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr 106/XVII/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 26 listopada 2019

w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie Radnej Rady Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-106-XVII-2019 883 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 105/XVII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działania Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (1510.11.2019)

Załączniki:
RG-105-XVII-2019 MB
artykuł nr 4

Uchwała nr 104/XVII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie: Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Załączniki:
RG-104-XVII-2019 MB
artykuł nr 5

Uchwała nr 103/XVII/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Załączniki:
RG-103-XVII-2019 MB