artykuł nr 1

Uchwała Nr 75/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rędzinach

Załączniki:
RG-75-XLIV-2017 311 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 74/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Załączniki:
RG-74-XLIV-2017 405 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 73/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
RG-73-XLIV-2017 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 72/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Rędziny

 

Załączniki:
zal do RG-72-XLIV-2017 MB
RG-72-XLIV-2017 387 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 71/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 101/XXXI/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017”

Załączniki:
RG-71-XLIV-2017 MB