artykuł nr 1

Uchwała nr 212/XXXVI/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny