artykuł nr 1

Ogłoszenie dla mieszkańców

Niniejszym pismem Gmina Rędziny informuje mieszkańców, iż w dniu 20 grudnia 2023r podpisano umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa drogi gminnej ul. Wiznera w Rędzinach”.

Prace będą obejmowały budowę istniejącej ulicy Wiznera na długości 724 mb na odcinku od ul. Polnej do ul. Działkowiczów .

Zakres prac do realizacji:

• przebudowa części linii kablowej nN ,

• przebudowa części słupów oświetleniowych

• budowa odwodnienia;

• budowa drogi z zastosowaniem nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych wraz z podbudową;

• budowa zjazdów;

• budowa chodnika z kostki brukowej;

• utwardzenie poboczy;

• oznakowanie zgodnie ze stałą organizacją ruchu.

Przewidywany termin zakończenia prac : 1 lipca 2024r

 

Załączniki:
Ogłoszenie 34 KB
artykuł nr 2

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

Załączniki:
Informacja 287 KB
artykuł nr 3

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 18.12.2023 r.  (tj. poniedziałek ) o godz. 14.00  posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w  Urzędzie Gminy Rędziny ,  ul. Wolności 87.

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
  2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na 2024 rok.
  6. Sprawy różne.
artykuł nr 4

Informacja

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

artykuł nr 5

Komisja ds. Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 18 grudnia 2023 r. (tj. poniedziałek ) o godz. 16,00  posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności 87.

Porządek posiedzenia :

   

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rędziny i Konin w Gminie Rędziny.

2. Sprawy różne.