artykuł nr 31

ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA KOŚCIELEC

W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU (WTOREK), O GODZ. 19:00, W REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W KOŚCIELCU, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA KOŚCIELEC. TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE DROGA POWIATOWA W KOŚCIELCU

artykuł nr 32

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny, Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 18 października 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach ul. Wolności 126.

Porządek posiedzenia :

1. Omówienie spraw związanych z propozycjami do budżetu gminy na 2023 rok przez placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zakład Komunikacyjny.

2. Przedstawienie propozycji stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

 

artykuł nr 33

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 14 października 2022 r. (tj. piątek) o godz. 06.45 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2022 rok.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032.

artykuł nr 34

LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 14 października 2022 roku (tj. piątek) o godz.7:00 w Urzędzie Gminy w Rędzinach, LIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022- 2032.

5. Zamknięcie obrad LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 35

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 12 października 2022 roku (tj. środa) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY, które odbędzie się w Gminnej  Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A.

  Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Omówienie skargi zarejestrowanej pod nr 1510.22.2022

2. Omówienie petycji.

3. Sprawy różne.