artykuł nr 16

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 28 listopada 2022 roku  (tj. poniedziałek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY, które odbędzie się w Gminnej  Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A.

 

  Porządek posiedzenia:

---------------------------

 1. Zaopiniowanie projekty uchwał w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny nr 1510.5.2022; 1510.6.2022; 1510.7.2022; 1510.8.2022; 1510.9.2022; 1510.10.2022; 1510.11.2022; 1510.12.2022; 1510.13.2022; 1510.14.2022; 1510.15.2022;  1510.16.2022; 1510.17.2022; 1510.18.2022; 1510.19.2022; 1510.20.2022; 1510.21.2022.

2.  Sprawy różne.

artykuł nr 17

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.)  z w o ł u j ę   na dzień 17 listopada 2022r (czwartek) o godz. 16.30 w Centrum Usług Społecznościowych Rędzinach  posiedzenie wspólne Komisji Finansów Publicznych i Samorządu oraz Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny.

 

  Porządek posiedzenia:

  --------------------------- 

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2023.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.
 3. Sprawy różne.
artykuł nr 18

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.)  z w o ł u j ę   na dzień 15 listopada 2022r. (wtorek) o godz. 15.30 w Centrum Usług Społecznościowych Rędzinach  posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

  Porządek posiedzenia:

  --------------------------- 

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 2. Sprawy różne.
artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023

Załączniki:
Ogłoszenie 80 KB
artykuł nr 20

LIV Sesja Rady Gminy Rędziny

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 08 listopada 2022 roku (tj. wtorek ) o godz. 15:30, w Centrum Usług Społecznościowych, LIV Sesję Rady Gminy Rędziny.

 

  Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LI, LII i LIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata2022-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Rędziny niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Nr 1510.22.2022.
 11. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
 12. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Gminy Rędziny.