artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 25 listopada 2022

Załączniki:
Obwieszczenie 106 KB
artykuł nr 12

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny, Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 13 grudnia2022 r. (tj. wtorek) o godz. 16.30 posiedzenie KomisjiFinansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach ul. Wolności 126.

Porządek posiedzenia :

 

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku.
  2. Sprawy różne.
artykuł nr 13

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny, Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 06 grudnia2022 r. (tj. wtorek) o godz. 15.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach ul. Wolności 126.

Porządek posiedzenia :

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu budżetu Gminy Rędziny na 2023 rok.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
  3. Sprawy różne.
artykuł nr 14

LV Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2022 roku (tj. wtorek ) o godz. 13:30 w Centrum Usług Społecznościowych, LV Sesję Rady Gminy Rędziny.


  Proponowany porządek obrad:  
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LIV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2022-2032.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
8.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2023.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2022.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
24.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
25.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
26.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
27.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
28.  Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
29.  Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
30.  Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 15

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 13.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2022 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032.
  3. Sprawy różne.