artykuł nr 56

OGŁOSZENIE

W DNIU 06 WRZEŚNIA 2022 ROKU (wtorek),O GODZ.

17:00, W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W
RĘDZINACH UL. SZKOLNA 7, (SALA GIMNASTYCZNA)

SOŁECTWA RĘDZINY-WYRAZÓW

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022.

artykuł nr 57

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Rędziny zaprasza mieszkańców sołectwa Kościelec do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutu sołectwa Kościelec.

Sposób, tryb i termin przeprowadzenia konsultacji określa Zarządzenie nr 0050.101.2022 Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kościelec.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 26.08.2022 r. do 09.09.2022 r. włącznie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zbierania uwag, opinii i propozycji zmian do projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Rędziny w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kościelec.

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Rędziny, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i tablicach ogłoszeń w sołectwie Kościelec.

artykuł nr 58

Ogłoszenie

W DNIU 05 WRZEŚNIA 2022 ROKU (PONIEDZIAŁEK),
O GODZ. 17:00, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY,
UL. SREBRNA 17 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE
SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ROZDYSPONOWANIE
ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK.

 

artykuł nr 59

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.) zwołuje na dzień 25 sierpnia 2022r. (czwartek) o godz. 8.00 w Szkole Podstawowej w Rudnikach wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia:

1. Stan przygotowań obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 - informacja o wykonaniu remontów za poprzedni rok szkolny, planowanych inwestycji oraz osiągnięciach uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

artykuł nr 60

Obwieszczenie

WÓJTA GMINY RĘDZINY
Z DNIA 12.08.2022r.

Załączniki:
Obwieszczenie 73 KB