artykuł nr 51

OGŁOSZENIE

W DNIU 13 WRZEŚNIA 2022 ROKU (wtorek ), O GODZ. 17:00, NA
SALI KONFERENCYJNEJ (1 PIĘTRO)

W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ (UL.DZIAŁKOWICZÓW 20 A)
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE
SOŁECTWA RĘDZINY OKUPNIKI.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE:

- ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.

artykuł nr 52

Ogłoszenie

W DNIU 12 WRZEŚNIA 2022 ROKU (poniedziałek),
O GODZ. 17.00, W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM
W RUDNIKACH, UL. SZKOLNA 11, (świetlica)
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE
SOŁECTWA RUDNIKI.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE:

- ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ROKU 2023.

- PRZENIESIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Z ROKU 2022

artykuł nr 53

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
podinspektora ds. obsługi rady i kadr

artykuł nr 54

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 06 września 2022r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21.02.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Sprawy różne.

artykuł nr 55

OGŁOSZENIE

W DNIU 07 WRZEŚNIA 2022 ROKU (środa), O GODZ. 17.00,
W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W RĘDZINACH
UL. SZKOLNA 7, (SALA GIMNASTYCZNA)

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE
SOŁECTWA RĘDZINY KOLONIA.
TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE:
- ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

FUNDUSZU SOŁECKIEGO ROKU 2023.