artykuł nr 31

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny, Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny,

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021,poz.1372) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 11 października  2021 r. (tj. poniedziałek)  o godz. 15.30 łączone posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.
Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia
 1. Zaopiniowanie propozycji stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 2. Omówienie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,  
na których zamieszkują mieszkańcy.
 3. Sprawy różne.


  Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112, lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 08 października 2021 r.    

artykuł nr 32

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego

z dnia 22.09.2021

Załączniki:
Obwieszczenie 515 KB
artykuł nr 33

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego

z dnia 22.09.2021

Załączniki:
Obwieszczenie 463 KB
artykuł nr 34

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego

z dnia 22.09.2021

Załączniki:
Obwieszczenie 424 KB
artykuł nr 35

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego

z dnia 16.09.2021

Załączniki:
Obwieszczenie 575 KB