artykuł nr 21

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372) z w o ł u j ę na dzień 23 listopada 2021r. (tj. wtorek) o godz. 17.30  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).
Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
3.  Sprawy różne.


Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.
Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia przyjmowane do 22 listopada 2021r.

artykuł nr 22

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2021,poz.1372) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 16 listopada  2021 r. (tj. wtorek)  o godz. 15.00 łączone posiedzenie KomisjiFinansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny. Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencjiz wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia

 1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków

  transportowych  na rok 2022.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako

  podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2022.

  Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085  wew. 112,  lub mailem rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 listopada 2021 r.  

artykuł nr 23

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Załączniki:
Ogłoszenie 472 KB
artykuł nr 24

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372)  z w o ł u j ę   na dzień 09 listopada 2021r. (wtorek) o godz.16.00  posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).

Porządek  posiedzenia:

1. Informacja GOPS o przygotowaniu do sezonu zimowego.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rędziny w roku szkolnym   2020/2021.

3.   Sprawy różne.

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.
Zgłoszenia przyjmowane do 08 listopada 2021r.

artykuł nr 25

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) z w o ł u j ę na dzień 02 listopada 2021 roku (tj. wtorek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Omówienie skargi Nr 1510.5.2021, Nr 1510.6.2021 z dnia 27.09.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 30.09.2021 r.), Nr 1510.7.2021 z dnia 07.10.2021 r. oraz1510.8.2021 z dnia 12.10.2021 r. na Wójta Gminy Rędziny.
2. Omówienie pisma mieszkańca Konina.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.
Osoby chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 112, lub mailem: rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do 29 października 2021 r.